Đề tài Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây lắp điện

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I . LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 5

1.1. Một số khái niệm cơ bản về tiền lương. 5

1. Khái niệm của tiền lương. 5

2. Vai trò của tiền lương. 5

3. Nguyên tắc trả lương. 6

1.2. Các hình thức trả lương. 8

1. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 9

2. Hình thức trả lương theo thời gian. 10

3. Một số chế độ khác khi tính lương. 11

4. Nội dung quỹ lương của doanh nghiệp. 13

1.3. Nội dung các khoản trích theo lương. 14

1. Bảo hiểm xã hội (BHXH). 14

2. Bảo hiểm y tế (BHYT). 14

3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ). 15

1.4. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 15

1. Hạch toán chi tiết tiền lương. 15

2. Hạch toán chi tiết các khoản trích theo lương. 16

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 18

1.1. Tổng quan về doanh nghiệp. 18

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 18

2. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty. 21

3. Kết quả kinh doanh của công ty. 22

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý ở công ty. 24

1. Cơ quan quản lý công ty cổ phần xây lắp 24

2. Bộ máy tổ chức quản lý trong công ty. 24

3. Tổ chức sản xuất kinh doanh. 24

4. Công tác quản lý công ty. 25

1.3. Tình hình chung về công tác kế toán của công ty. 29

1. Tổ chức bộ máy kế toán. 29

2. Hình thức kế toán áp dụng ở công ty. 29

1.4. Tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần xây lắp điện 31

1. Hình thức trả lương cho người lao động và tổng quỹ lương. 31

2. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương . 31

3. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương . 34

1.5. Đánh giá khái quát về công tác quản lý hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty. 40

1. Về công tác quản lý lao động. 40

2. Về quản lý bộ máy của công ty. 40

3. Hình thức tiền lương, tiền thưởng đang áp dụng. 40

4. Về hạch toán các khoản trích theo lương. 41

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY. 43

1.1. Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty. 43

1.2. Một số định hướng cho công tác quản lý quỹ tiền lương. 45

1. Một cơ chế tiền lương là định hướng hợp lý. 45

2. Cơ chế tiền lương trong Công ty cần giản đơn hoá theo hưởng mở rộng quyền tự chủ của các doanh nghiệp. 45

3. Công ty phải kiểm soát được mức chi phí tiền lương. 46

1.3. Hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty. 46

1. Về công tác quản lý lao động. 47

2. Về bộ máy kế toán. 47

3. Về hình thức tiền lương đang áp dụng tại công ty 48

4. Về hạch toán các khoản trích theo lương 48

KẾT LUẬN. 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY