Đề tài Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty xây dựng công trinh 54

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I 3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN. 3

I. Tổng quát về vốn bằng tiền: 3

1. Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền: 3

2. Đặc điểm vốn bằng tiền và nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán: 4

Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền mặt bao gồm : 4

II. Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền: 5

1. Luân chuyển chứng từ: 5

2. Hạch toán tiền mặt tại quỹ: 7

2.1. Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt: 7

2.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán: 10

2.2.1 Kế toán khoản thu chi bằng tiền VIệt Nam: 12

a) Các nghiệp vụ tăng : 12

b) Các nghiệp vụ giảm : 12

3.Kế toán tiền gửi Ngân hàng: 19

3.1. Chứng từ dùng để hạch toán tiền gửi Ngân hàng: 19

3.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán: 19

3.3. Trình tự hạch toán tiền gửi tại Ngân hàng: 20

4. Hạch toán tiền đang chuyển: 22

4.1. Chứng từ sử dụng : 22

4.2. Tài khoản sử dụng: 22

4.3. Trình tự hạch toán: 23

Sơ đồ kế toán tổng hợp: 23

5. Hình thức sổ kế toán: 23

5.1. Hình thức nhật ký- sổ cái: 24

5.2. Hình thức “chứng từ ghi sổ” 25

5.3. Hình thức Nhật ký- chứng từ: 25

5.4. Hình thức Nhật ký chung: 26

CHƯƠNG II 27

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 54 27

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 27

1. Quá trình hình thành và phát triển 27

2. Cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty XDCT 54: 28

Bộ máy quản lý của Công ty XDCT 54 được bố trí theo sơ đồ sau : 29

3. Cơ cấu sản xuất kinh doanh của Công ty XDCT 54 : 32

4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 34

5. Tình hình luân chuyển chứng từ trong công ty: 38

6. Đặc điểm thu chi vốn bằng tiền tại Công ty XDCT 54. 39

II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tạI Công ty XDCT 54 : 39

1- Nội dung phản ánh các khoản vốn bằng tiền. 39

2- kế toán tiền gửi ngân hàng 51

2.1- Tiền gửi 51

2.2- Trình tự ghi sổ. 51

3- Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách. 57

3.1 Đối chiếu, kiển tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt tại quỹ. 58

3.2.Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh TGNH. 59

Chương III. 62

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY 62

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 54 62

I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty XDCT 54 62

1. Đánh giá chung: 62

2.Một số những tồn tại: 64

II. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tạI Công ty XDCT 54. 64

KẾT LUẬN 67

NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP : 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY