Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty xây dựng Sông Đà 8

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

1.1. Chi phí sản xuất và các loại chi phí sản xuất 3

1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm. 6

1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8

II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 10

2.1. Đặc điểm của hoạt dộng kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng dến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 10

2.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 11

2.3. Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 14

2.4. Hạch toán thiệt hại trong xây lắp 26

2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất . 26

2.6. Hạch toán sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 27

2.7. Tính giá thành công tác xây lắp. 28

2.8. Hạch toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh 29

III. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN THƯỜNG DÙNG ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 30

3.1. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ. 30

3.2. Hình thức nhật ký chung 32

3.3. Hình thức nhật ký- sổ cái 33

3.4. Hình thức chứng từ ghi sổ. 34

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8 35

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng sông đà 8 35

2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất của Công ty Xây dựng Sông Đà 8 38

3.Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý ở công ty 38

4. Tổ chức kế toán tại công ty xây dựng Sông Đà 8 40

II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8. 43

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp 43

2- Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng Sông Đà 8 44

2.1 Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 44

2.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 51

2.3. Chi phí sản xuất chung. 56

2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý. 61

2.5. Đánh giá sản phẩm làm dở tại Công ty xây dựng Sông Đà 8. 63

2.6. Tính giá thành công trình xây dựng 65

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8 68

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY