Đề tài Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I- MỞ ĐẦU 1

PHẦN II- NỘI DUNG 2

CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 2

I Khái niệm cơ bản 2

1. Khái niệm về nguồn nhân lực 2

2. Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 3

3. Vai trò nguồn nhân lực trong sự phát triển kinh tế xã hội 4

4. Sự cần thiết đào tạo nguồn nhân lực 5

II- Nội dung đào tạo nguồn nhân lực 6

1. Đào tạo kiến thức phổ thông 6

2. Đào tạo kiến thức chuyên nghiệp 6

III - Phương pháp đào tạo 6

1. Đào tạo trong công việc 6

2. Đào tạo ngoài công việc 7

IV- Các nhân tố tác động tới quá trình đào tạo nguồn nhân lực 7

1. Chính sách của Nhà nước 7

2. Số học sinh tốt nghiệp PTTH, PTCS hàng năm 7

3. Vốn đầu tư cho đào tạo 8

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 8

5. Đội ngũ cán bộ giảng dạy 8

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY 9

I Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực nước ta hiện nay 9

II Thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực hiện nay 15

1. Giáo dục trung học chuyên nghiệp 15

2. Đào tạo đại học,cao đẳng và sau đại học 16

3. Đào tạo nghề 17

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 20

I Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 20

1. Quan điểm chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực 20

2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hiện nay 21

II Một số giải pháp phát triển giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và giáo dục đại học 22

1. Đổi mới tổ chức quản lý giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và giáo dục đại học 22

2. Về mạng lưới cơ sở giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp23

3. Nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy 23

4. Tiếp tục đổi mới quy trình, nội dung phương pháp đào tạo đại học và giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp 24

5. Đa dạng hoá và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư cho giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và giáo dục đại học 24

6. Liên kết chặt chẽ giữa đào tạo nghiên cứu khoa học và sản xuất 24

7. Tăng cường hợp tác quốc tế 24

Phần III- Kết luận 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY