Đề tài Giải pháp tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ngoài quốc doanh tại sàn giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH. 3

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH. 3

1.1.1. Khái quát về kinh tế ngoài quốc doanh. 3

1.1.2. Đặc điểm và xu hướng phát triển của kinh tế ngoài quốc doanh. 5

1.1.2.1. Đặc điểm của khu vực KTNQD. 5

1.1.2.2. Xu hướng phát triển của kinh tế ngoài quốc doanh. 9

1.1.2.2.a. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có vốn đầu tư trong nước. 9

1.1.2.2.b. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có vốn đầu tư nước ngoài. 11

1.1.3. Vai trò của kinh tế ngoài quốc doanh. 12

1.2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KHU VỰC KTNQD. 16

1.2.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng. 16

1.2.2. Phân loại TD NH. 18

1.2.3. Vai trò của TD NH đối với sự phát triển khu vực KTNQD. 23

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến TD NH đối với khu vực KTNQD. 25

1.2.4.1. Nhóm nhân tố khách quan. 25

1.2.4.2. Nhóm nhân tố về phía NH. 26

1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG TÍN DỤNG CHO KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH. 27

1.4. KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRONG VIỆC MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNQD. 30

1.4.1. Kinh nghiệm. 30

1.4.2. Những bài học rút ra từ kinh nghiệm. 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

TẠI SGDI - NHCTVN 32

2.1. KHÁI QUÁT VỀ SGDI - NHCTVN. 32

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 32

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGDI. 33

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu tại SGDI - NHCTVN. 35

2.1.3.1. Công tác huy động vốn. 36

2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn. 40

2.1.3.2.a. Thực trạng hoạt động tín dụng. 40

2.1.3.2.b. Đánh giá chất lượng hoạt động TD của SGDI. 45

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KTNQD TẠI SGDI - NHCTVN. 47

2.2.1. Chiến lược cho vay KTNQD của SGDI - NHCTVN. 47

2.2.1.1. Chủ trương của lãnh đạo. 47

2.2.1.2. Mục tiêu cho vay KTNQD của SGDI. 47

2.2.2. Kết quả cho vay KTNQD tại SGDI - NHCTVN. 48

2.2.2.1. Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, doanh số dư nợ. 48

2.2.2.2. Quan hệ giữa SGDI với khách hàng ngoài quốc doanh. 51

2.2.2.3. Chất lượng cho vay KTNQD tại SGDI. 52

2.2.3. Đánh giá hoạt động cho vay KTNQD tại SGDI. 55

2.2.3.1. Những kết quả đạt được. 55

2.2.3.2. Những hạn chế và tồn tại trong cho vay khu vực KTNQD tại SGDI. 57

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP TÍN DỤNG NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH

TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI SGDI - NHCTVN. 61

3.1 ĐỊNH HƯỚNG TD NH ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KTNQD TẠI SGDI. 61

3.2. GIẢI PHÁP TD NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KTNQD TẠI SGDI. 62

3.2.1. Giải pháp mở rộng TD đối với khu vực KTNQD. 62

3.2.1.1. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lược Marketing. 62

3.2.1.1.a. Hoàn thiện và đổi mới chiến lược khách hàng. 62

3.2.1.2.b. Cần có chính sách lãi suất linh hoạt đối với KTNQD. 64

3.2.1.2. Bổ sung thêm hoạt động tư vấn. 65

3.2.1.3. Mở rộng cho vay vốn trung và dài hạn đối với khu vực KTNQD. 66

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 74

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng. 74

3.3.2. Kiến nghị đối với NHCTVN. 78

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT 85

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY