Đề tài Giải pháp tăng cường huy động vốn kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá - Thành phố Thái Nguyên

Lời mở đầu 1

Chương I:Vốn kinh doanh và các hình thức huy động vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại 3

I. Nguồn vốn và vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng 3

1. Khái niệm 3

2. Vai trò 3

II. Nội dung kết cấu và tính chất nguồn vốn của ngân hàng thương mạI 6

1.Vốn tự có 6

1.1.Các bộ phận cấu thành vốn tự có 6

1.2.Tính chất của nguồn vốn tự có 7

1.3. Vai trò của vốn tự có 8

2. Nguồn vốn huy động 8

2.1. Tính chất của nguồn vốn huy dộng 8

2.2. Các bộ phận cấu thành vốn huy động 9

3. Nguồn vốn đI vay 12

3.1. Vay Ngân hàng Trung ương 12

3.2. Vốn vay các ngân hàng thương mạI và các tổ chức tín dụng khác 12

4. Nguồn vốn khác 12

III.Các hình thức huy động vốn kinh doanh của ngân hàng thương mạI 13

1.Tạo vốn qua huy động tiền gửi không kỳ hạn 13

2.Tạo vốn qua huy động tiền gửi có kỳ hạn 14

3.Tạo vốn qua phát hành chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá lớn: 15

4.Tạo vốn qua đi vay 16

5.Tạo vốn qua phát hành trái phiếu: 17

6.Các hình thức tạo vốn khác: 17

IV. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn của ngân hàng thương mạI 17

Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá 19

I- Một số nét về tình hình kinh tế xã hội liên quan tới hoạt động của Chi nhánh 19

II- Thực trạng về công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá 21

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2001 của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá 21

1.1.Công tác nguồn vốn 21

1.2.Công tác tín dụng 22

1.3. Công tác kế toán –Tài chính và thông tin điện toán: 26

1.5.Công tác kho quỹ: 27

1.6.Công tác kiểm soát: 27

II. Thực trạng công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá 28

1.Tiền gửi tiết kiệm trong dân cư. 28

2.Tiền gửi các tài chính kế toán. 29

III. Đánh giá chung về công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá 30

1. Những thuận lợi 30

2. Những khó khăn 31

Chương III: Giải pháp tăng cường huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lưu Xá 33

I. Định hướng hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2002. 33

1.Công tác nguồn vốn: 33

2.Công tác tín dụng: 33

3.Công tác kế toán: 34

4. Công tác khác: 34

II. Các giải pháp. 35

1.Sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện về huy động vốn ở ngân hàng công thương khu vực Lưu Xá. 35

2.Những kiến nghị và giải pháp: 36

2.1. Giải pháp đối với Nhà nước: 36

2.2.Giải pháp đối với ngân hàng công thương Việt Nam. 38

2.3. Giải pháp đối với ngân hàng công thương khu vực Lưu Xá. 41

Kết luận 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY