Đề tài Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

LỜI NÓI ĐẦU 1

1- Tính cấp thiết của đề tài 1

2- Mục đích nghiên cứu 2

3-Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2

4-Bố cục chuyên đề gồm 3 chương: 3

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 4

1.1.Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng 4

1.1.1.Khái niệm về tín dụng ngân hàng 4

1.1.2. Đặc trưng hoạt động tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 4

1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 6

1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng 6

1.2.2 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 6

1.2.3.Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 10

1.2.4.Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng 11

1.2.5.Dấu hiệu dẫn đến rủi ro tín dụng 13

1.2.6.Yêu cầu và các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 16

1.2.6.1.Yêu cầu đối với việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 16

1.2.6.2. Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNN&PTNT TỈNH HẢI DƯƠNG 20

2.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh nhnn&ptnt Tỉnh Hải Dương 20

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh nhnn&ptnt tỉnh Hải Dương 20

2.1.2. Mô hình tổ chức của chi nhánh 21

2.1.2 . Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương . 24

2.1.2.1. Tình hình huy động vốn 24

2.1.2.2. Tình hình sử dụng vốn 26

2.1.2.3. Các hoạt động khác 27

2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Hải Dương 29

2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Hải Dương 29

2.2.1.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Hải Dương 29

2.1.1.2. Nhận xét chung về tình hình cơ cấu tín dụng của Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 33

2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng 35

2.2.2.1. Tình hình nợ xấu 35

2.3. Đánh giá chung tình hình rủi ro tín dụng 37

2.3.1. Kết quả đạt được của hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng 37

2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng 39

2.3.2.2. Nguyên nhân 40

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH 44

ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương 44

3.1. Định hướng và mục tiêu trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. 44

3.1.1.Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. 44

3.1.2. Định hướng hoạt động của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. 46

3.2. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 47

3.2.1. Giải pháp trực tiếp 48

3.2.1.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 48

3.2.1.2. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 50

3.2.1.3. Thẩm định hiệu quả và tính khả thi của dự án 51

3.2.1.4. Thẩm định khách hàng vay vốn 52

3.2.1.5. Tuân thủ chặt chẽ quy trìn tín dụng 52

3.2.1.6. Kiểm tra , giám sát tín dụng chặt chẽ hơn 53

3.2.1.7. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 54

3.2.1.8. Nâng cao hiệu quả các bảo đảm tín dụng 55

3.2.1.9. Thực hiện biện pháp san sẻ rủi ro 56

3.2.1.10. Xử lý nợ quá hạn và nợ khó đòi 58

3.2.1.11.Hạn chế rủi ro đạo đức và nâng cao trình độ cán bộ 60

3.2.1.12. Đầu tư hệ thống hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 61

3.2.2.Nhóm giải pháp hỗ trợ 62

3.2.2.1. Tăng cường vốn tự có 62

3.2.2.2.Cân đối khả năng huy động vốn , đặc biệt là nguồn vốn trung dài hạn để tăng trưởng tín dụng một cách phù hợp , an toàn và đạt hiệu quả cao. 63

3.2.2.3.Tăng cường kiểm soát nội bộ ngân hàng 63

3.3. Một số kiến nghị 63

3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan 63

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 65

3.3.3. Kiến nghị đối với chi nhánh NHN0&PTNT tỉnh Hải Dương. 66

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY