Đề tài Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TDNH 3

VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHTM. 3

1.1. TDNH trong nền kinh tế thị trường. 3

1.1.1. Sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường. 3

1.1.2. Bản chất của TDNH. 4

1.1.3. Chức năng của TDNH. 4

1.1.4. Các loại TDNH. 5

1.1.5. Vai trò của TDNH. 6

1.1.6. Hoạt động TDNH. 7

1.2. Rủi ro trong hoạt động của NHTM. 8

1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng: 8

1.2.2. Các nguyên nhân dẫn đến RRTD: 9

1.2.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng. 12

1.2.4. Các dấu hiệu nhận biết RRTD: 13

1.2.5. Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động TDNH. 14

Các tài sản thường được dùng để cầm cố bao gồm: 19

Các hình thức thế chấp: 21

CHƯƠNG 2. 30

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HĐTD 30

TẠI NHNO&PTNT HUYỆN TIÊN DU. 30

2.1. Thực tế tình hình hoạt động kinh doanh tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Tiên Du. 30

2.1.1. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Tiên Du. 30

a/Quá trình hình thành và phát triển: 30

b/ Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh. 33

c/Tổ chức bộ máy kinh doanh và quản lý. 35

d/Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Huyện Tiên du. 37

e/Định hướng kinh doanh năm 2003. 39

f/Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị (31/12/2003) 39

Chỉ tiêu 40

2.1.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Tiên du. 41

a/Hoạt động huy động vốn. 41

b/Hoạt động cho vay. 42

c/Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng trong năm 2003 và quý I năm 2004. 44

2.2.Thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Tiên du. 46

2.2.1.Tình hình nợ quá hạn tại NHNo Tiên du. 48

1.2.2. Tình hình trích lập và sử dụng dự phòng RRTD. 51

1.2.3. Nguyên nhân gây RRTD trong hoạt động kinh doanh của NHNo Tiên du. 52

CHƯƠNG 3. 55

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HĐTD 55

TẠI NHNO&PTNT Huyện Tiên du - Tỉnh Bắc ninh. 55

3.1. Định hướng phát triển của hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Tiên du. 55

3.1.1.Trong công tác huy động vốn. 56

3.1.2. Trong công tác sử dụng vốn. 57

3.2. Các giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của NHNo&PTNT Huyện Tiên du. 57

3.2.1 Các giải pháp. 57

3.2.2. Các kiến nghị. 63

a/ Đối với nhà nước và ngân hàng nhà nước Việt nam. 63

b/ Đối với NHNo&PTNT Việt Nam. 65

c/ Đối với UBND huyện Tiên du. 66

d/ Đối với NHNo&PTNT huyện Tiên du. 67

Kết luận 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY