Đề tài Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hải Phòng

Lời nói đầu 1

Chương i : 2

1. Khái quát chung về NHTM. 2

1.1 khái niệm về NHTM: 2

1.2 các hoạt động chính của NHTM: 3

1.2.1. Nghiệp vụ tài sản nợ. 3

1.2.2. Nghiệp vụ tài sản có. 4

1.2.3. Nghiệp vụ kinh doanh khác của NHTM. 5

2. vốn của ngân hàng thương mại: 5

2.1.1 Vốn tự có. 6

2.1.2 Vốn huy động. 7

2.1.3. Vốn đi vay. 8

2.1.4. Vốn khác. 8

2.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM. 8

2.2.1. Vốn là cơ sở nền tảng để NHTM hoạt động kinh doanh. 8

2.2.3. Đảm bảo khả năng thanh toán và uy tín của NHTM. 9

2.2.4. Quyết định quy mô hoạt động kinh doanh của NHTM. 9

3. Các hình thức huy động vốn của NHTM trong nền kinh tế thị trường: 10

3.1. Huy động vốn bằng tiền gửi không hỳ hạn. 10

3.2. Huy động vốn bằng tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm. 11

3.2.1. Huy động tiền gửi có kỳ hạn. 11

3.2.2. Huy động tiền gửi tiết kiệm 11

3.3. Huy động vốn qua đi vay. 12

3.3.1. Vay từ Ngân hàng trung ương. 12

3.3.2. Vay từ các tổ chức tín dụng khác. 14

3.4. Huy động vốn qua phát hành công cụ nợ. 14

3.5. Các hình thức huy động vốn khác. 15

4.1. Lãi suất huy động vốn. 15

4.2. Các hình thức huy động vốn. 16

4.3. Các dịch vụ cung ứng. 16

4.4. Các nhân tố khác. 17

Chương II : 18

Thực trạng hoạt động huy động vốn 18

I. giới thiệu về chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển hải phòng. 18

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh. 18

2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải Phòng 19

3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian qua. 22

3.1. Hoạt động huy động vốn. 22

3.2. Hoạt động cho vay và đầu tư 23

3.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ Ngân hàng. 25

II. thực trạng hoạt động huy động vốn ở chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải phòng 27

1. Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải Phòng. 28

1.1. Về hình thức huy động vốn: 29

1.2. Tình hình kỳ hạn nguồn vốn. 30

2. Các hình thức huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải Phòng 31

2.1. Tiền gửi dân cư. 31

2.2. Tiền gửi doanh nghiệp. 33

2.3. Phát hành công cụ nợ. 35

2.4. Các hình thức huy động vốn khác. 36

1. Những kết quả đã đạt được. 37

2. Những mặt còn tồn tại trong công tác huy động vốn. 38

I. phương hướng và nhiệm vụ hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải Phòng trong thời gian tới. 40

1. Tăng cường công tác nhận tiền gửi bằng mọi biện pháp. 40

2. Xây dựng chiến lược huy động vốn luôn đi đôi với chiến lược sử dụng vốn. 41

3. Không ngừng hiện đại hoá công nghệ thanh toán qua Ngân hàng. 41

4. Tăng cường công tác kiểm tra- kiểm soát. 42

5. Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển. 42

6. Tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên. 42

II. Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Chi nhánh ngân hàng đầu tư và Phát triển Hải phaòng. 43

1. Tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức huy động vốn. 43

1.1. Tăng cường huy động tiền gửi doanh nghiệp. 43

1.2. Đa dạng hoá các hình thức tiền gửi tiết kiệm. 44

1.3. Đa dạng hoá công cụ nợ. 45

2. Thực hiện tốt công tác thanh toán không dùng tiền mặt. 46

3. Duy trì chính sách lãi suất huy động linh hoạt, hợp lý. 47

4. Thường xuyên cọi trọng chất lượng phục vụ khách hàng. 48

5. Tăng cường chiến lược Marketing Ngân hàng. 49

6. Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng. 50

7. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên. 51

III.Những kiến nghị. 52

1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam. 52

1.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý dựa trên điều kiện cụ thể của Chi nhánh. 52

1.2. Phát triển và mở rộng mạng lưới Ngân hàng Đầu tư phát triển. 53

2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 53

2.1. Về lãi suất: 54

2.2. Về tỷ giá. 54

2.3. Tổ chức triển khai tốt thị trường vốn. 55

Kết luận 57

Danh mục tài liệu tham khảo 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY