Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. 5

1.1 Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán. 5

1.1.1 Khái niệm về công ty chứng khoán. 5

1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty chứng khoán 5

1.1.3 Vai trò của Công ty chứng khoán 6

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán 7

1.1.4.1 Nghiệp vụ môi giới chứng khoán 8

1.1.4.2. Nghiệp vụ bảo lãnh 8

1.1.4.3. Nghiệp vụ tự doanh 8

1.1.4.4. Tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính Công ty 8

1.1.4.5.Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư 9

1.1.4.6. Nghiệp vụ phụ trợ 9

1.2. Các hình thức phát hành chứng khoán 9

1.2.1. Phát hành chứng khoán riêng lẻ 9

1.2.1.1. Khái niệm: 9

1.2.1.2. Điều kiện phát hành chứng khoán riêng lẻ 10

1.2.2. Phát hành chứng khoán ra công chúng. 10

1.2.2.1. Khái niệm. 10

1.2.2.2. Điều kiện phát hành chứng khoán ra công chúng. 11

1.2.2.3. Các hình thức phát hành chứng khoán ra công chúng 10

1.2.2.4. Lợi ích của việc phát hành chứng khoán ra công chúng. 12

1.3. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán 13

1.3.1. Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán. 13

1.3.2. Vai trò của bảo lãnh phát hành chứng khoán 13

1.3.3. Các chủ thể tham gia bảo lãnh phát hành chứng khoán 15

1.3.4 Các thủ tục và quy định trong bảo lãnh phát hành chứng khoán. 18

1.3.4.1. Một số tài liệu và thủ tục trong bảo lãnh phát hành. 18

1.3.4.2. Các quy định trong hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán. 19

1.3.5. Quy trình bảo lãnh phát hành chứng khoán. 21

1.3.5.1. Tư vấn phát hành chứng khoán( tư vấn tài chính trước khi nhận bảo lãnh) 21

1.3.5.2. Lập và nộp hồ sơ xin phép phát hành. 26

1.3.5.3. Bao tiêu chứng khoán. 27

1.3.5.4. Phân phối chứng khoán và khoá sổ kết thúc đợt bảo lãnh. 29

1.4. Kinh nghiệm của các nước về bảo lãnh phát hành chứng khoán. 31

1.4.1. Kinh nghiệm bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Mỹ. 31

1.4.2. Kinh nghiệm bảo lãnh phát hành ở Thái Lan. 33

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 37

2.1 Thực trạng về hoạt động của thị trường chứng khoán sơ cấp của Việt Nam trong thời gian qua. 37

2.1.1 Thị trường Trái phiếu sơ cấp 37

2.1.2. Thị trường cổ phiếu sơ cấp. 39

2.2. Khái quát hoạt động bảo lãnh phát hành của các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay. 43

2.3. Tổng quan về công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 44

2.3.1. Quá trình hình thành và phát triển. 44

2.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 46

2.3.3. Cơ hội và thách thức 48

2.3.3.1. Cơ hội của công ty 48

2.3.3.2. Những thách thức 49

2.4.Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam. 52

2.4.1 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Việt Nam hiện nay. 52

2.4.2. Quy trình bảo lãnh của Công ty BSC theo tiêu chuẩn ISO 9001 53

2.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 59

2.4.3.1. Kết quả đạt được 62

2.4.3.2. Những tồn tại. 63

2.4.3.3. Nguyên nhân. 63

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 65

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CTCK NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 66

3.1. định hướng hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam. 66

3.1.1 Định hướng phát triển của Uỷ ban chứng khoán đến năm 2010 66

3.1.2 Định hướng phát triển của công ty chứng khoán BSC đến năm 2010 68

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại CTCK Ngân hàng Đầu tư và phát triển việt nam. 69

3.2.1. Giải pháp trực tiếp của BSC. 69

3.2.1.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn. 69

3.2.1.2. Đào tạo nguồn nhân lực. 71

3.2.1.3. Tận dụng quan hệ với ngân hàng mẹ. 71

3.2.2. Giải pháp hỗ trợ. 72

3.2.2.1 Cần có một chính sách lãi suất ngân hàng hiệu quả hơn. 72

3.2.2.2. Hoàn thiện chế độ kế toán kiểm toán 73

3.2.2.3. Tuyên truyển khuyến khích các doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng đồng thời sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các tổ chức chuyên nghiệp. 75

3.3. Một số kiến nghị 76

3.3.1. Kiến nghị đối với UBCKNN 76

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 79

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 80

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY