Đề tài Giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Hà Tĩnh

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3

1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG. 3

1.1.1 Khái niệm cơ bản về Ngân hàng thương mại. 3

1.1.1.1. Khái niệm. 3

1.1.1.2. Vai trò của Ngân hàng thương mại. 3

1.1.2. Chức năng cơ bản của Ngân hàng. 5

1.1.2.1 Trung gian tài chính. 5

1.1.2.2. Tạo phương tiện thanh toán. 5

1.1.2.3. Trung gian thanh toán. 6

1.1.3. Các dịch vụ Ngân hàng. 7

1.1.3.1 Nhận tiền gửi. 7

1.1.3.2. Mua bán ngoại tệ. 7

1.1.3.3 Cho vay. 7

1.1.3.4 Bảo lãnh. 8

1.1.3.5 Bảo quản tài sản hộ. 8

1.1.3.6. Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán. 8

1.1.3.7.Quản lý ngân quỹ. 9

1.1.3.8. Tài trợ các hoạt động của chính phủ. 9

1.1.3.9. Cho thuê thiết bị trung và dài hạn (leasing). 9

1.1.3.10. Các dịch vụ Ngân hàng khác 9

1.2 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 10

1.2.1. Khái niệm về tín dụng. 10

1.2.2. Các hình thức của tín dụng 11

1.2.2.1 Chiết khấu thương phiếu. 11

1.2.2.2. Cho vay. 12

1.2.2.3. Cho thuê tài chính. 14

1.2.2.4. Bảo lãnh, bảo đảm. 14

1.3. CHO VAY TIÊU DÙNG 15

1.3.1. Vai trò của cho vay tiêu dùng 15

1.3.2.1 Đối với người tiêu dùng 15

1.3.1.2 Đối với nhà sản xuất. 16

1.3.1.3 Đối với các Ngân hàng thương mại. 16

1.3.1.4 Đối với nền kinh tế 18

1.3.2.Khái quát về Cho vay tiêu dùng. 19

1.3.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng. 19

1.3.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng 19

1.3.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng. 22

1.3.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ HÀ TĨNH. 35

2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ HÀ TĨNH 35

2.1.1 Sự ra đời và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Hà Tĩnh. 35

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 35

2.1.3.Tổ chức nhân sự: 36

2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ và các nghiệp vụ cơ bản. 37

2.1.4. Tình hình hoạt động của chi nhánh trong thời gian qua. 39

2.1.4.1.Kết quả huy động vốn: 39

2.1.4.2. Kết quả sử dụng vốn: 41

2.1.4.3. Công tác kế toán – kho quỹ: 43

2.1.4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh. 44

2.2.THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ HÀ TĨNH. 45

2.2.1. Quy trình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh No & PTNT thị xã Hà Tĩnh. 45

2.2.1.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn. 45

2.2.1.2. Thẩm định cho vay. 47

2.2.1.3. Nhân viên tín dụng lập hợp đồng tín dụng và giải ngân. 48

2.2.1.4. Theo dõi trả nợ vay và xử lý nợ quá hạn 49

2.2.2. Đối tượng cho vay và điều kiện cho vay. 51

2.2.2.1. Đối tượng cho vay: 51

2.2.2.2. Điều kiện cho vay: 51

2.2.3. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay tiêu dùng. 52

2.2.3.1.Các văn bản, Quy định của Ngân hàng nhà nước. 52

2.2.3.2 Các văn bản, quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. 53

2.2.4. Thực tế cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng No & PTNT thị xã Hà Tĩnh. 53

2.2.4.1. Dư nợ cho vay tiêu dùng. 54

2.2.4.2. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo thời gian. 57

2.2.4.3. Đánh giá tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng No & PTNT thị xã Hà Tĩnh. 58

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CVTD TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ HÀ TĨNH 63

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No & PTNT NĂM 2007 63

3.1.1. Phương hướng phát triển chung của Ngân hàng năm 2007. 63

3.1.2. Phương hướng phát triển cho vay tiêu dùng năm 2007. 63

3.2. ĐIỀU KIỆN MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI THỊ XÃ HÀ TĨNH. 64

3.3. CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NO & PTNT THỊ XÃ HÀ TĨNH. 66

3.3.1. Xác định khách hàng mục tiêu. 66

3.3.2. Mở rộng chiến lược Marketing. 67

3.3.3. Cải tiến quy trình cho vay, giải ngân đối với khách hàng. 68

3.3.4. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 68

3.3.5. Phát triển công nghệ Ngân hàng. 70

3.3.6. Kết hợp với các công ty, các cửa hàng lớn trong cho vay tiêu dùng. 70

3.3.7. Đa dạng hóa các sản phẩm của hình thức cho vay tiêu dùng. 71

KẾT LUẬN. 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY