Đề tài Giải pháp nâng cao vai trò quản lí và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty Đường sông Miền Bắc

Phần mở đầu 1

Chương 1: Vai trò và nội dung của quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở doanh nghiệp sản xuất 3

I- Vốn và quản lý vốn trong kinh doanh 3

1- Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh 3

2- Vốn cố định và vốn lưu động 4

II- Nội dung của hoạt động quản lý vốn trong kinh doanh 9

1- Nội dung hoạt động quản lý vốn cố định và vốn lưu động 9

III- Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn 18

1- Các nhân tố ảnh hưởng 18

2- Hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động 20

IV- Các giải pháp nhằm quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 26

1- Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm 27

2- Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn lực 27

3- Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh 28

4- Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh 29

5- Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế 30

Chương II: Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 31

I- Thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 31

1- Lịch sử hình thành 31

2- Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 32

3- Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 32

II- Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty sông Miền Bắc 33

1- Những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 33

2- Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 34

III- Phân tích hoạt động quản lý vốn kinh doanh của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc Việt Nam 41

1- Vốn và cách thức huy động của Tổng Công ty 41

2- Phân tích tình hình quản lý vốn cố định 43

3- Tình hình quản lý vốn lưu động 50

III- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 56

1- Tình hình sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc qua một số chỉ tiêu cơ bản 56

2- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 58

3- Hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Tông Công ty đường sông Miền Bắc 61

4- Đánh giá chung công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc Việt Nam. 65

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng Công ty đường sông Miền Bắc 66

I- Những giải pháp cho tổng Công ty đường sông Miền Bắc 66

1- Phát huy cơ chế điều hoà vốn trong Tổng Công ty. 66

2- Cải tiến phương pháp khấu hao tài sản cố định 68

3- Thanh lý, bán bớt một số tàu quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu của khách hàng 70

4- Hạn chế vốn lưu động bị chiếm dụng nhằm thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay của vốn 72

5- Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động định mức kỳ kế hoạch sát với nhu cầu vốn thực tế của Tổng Công ty 72

II- Một số kiến nghị với Nhà nước 77

Kết luận 78

Tài liệu tham khảo 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY