Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: Thực trạng cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiờu dựng tại VPBank 3

1.1.Khỏi quỏt về ngõn hàng thương mại cổ phần cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam. 3

1.1.1. Lịch sử ra đời và bộ mỏy tổ chức 3

1.1.2. Chức năng nhiệm vụ. 4

1.1.2. Chức năng nhiệm vụ. 5

1.1.3.Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của VPBank trong những năm gần đõy. 5

1.2.Thực trạng cho vay tiờu dựng tại VPBank. 8

1.2.1.Cỏc hỡnh thức cho vay tiờu dựng ỏp dụng tại VPBank. 8

1.2.2 Lói suất cho vay và phương thức tớnh lói. 11

1.2.3. Quy trỡnh tớn dụng cho vay tiờu dựng của VPBank 11

1.2.4. Cơ cấu cho vay tiờu dựng tại VPBank 12

1.3. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank. 15

1.3.1. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank. 15

1.3.2. Khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank. 22

Chương II: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank 30

2.1. Xu hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới. 30

2.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của VPBank. 30

2.2.1. Định hướng phát triển chung của VPBank 30

2.2.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. 31

2.3. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank. 32

2.3.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng. 32

2.3.2. Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng. 32

2.3.3.Mở rộng quan hệ với các đơn vị hỗ trợ hoạt động ngân hàng. 33

2.3.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing ngân hàng. 34

2.3.5.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 38

2.3.6.Đổi mới công nghệ ngân hàng. 39

2.3.7.Tăng cường nguồn huy động trung và dài hạn, đặc biệt là nguồn huy động dài hạn qua các cách sau: 39

2.4. Kiến nghị. 40

2.4.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và cơ quan Nhà nước và Bộ ngành. 40

2.4.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 42

Kết luận 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY