Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 3

1.1.Hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM. 3

1.1.1. Khỏi quỏt về cho vay tiờu dựng. 3

1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng. 5

1.1.3. Phõn loại cho vay tiờu dựng 7

1.1.4. Vai trũ của cho vay tiờu dựng 13

1.1.5.Quy trỡnh cho vay tiờu dựng 15

1.2. Khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại. 18

1.2.1.Khỏi niệm: 18

1.2.2.Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại. 18

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng canh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 21

1.3. Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 27

1.3.1. Nhúm biện phỏp trực tiếp. 27

1.3.2. Nhúm biện phỏp giỏn tiếp. 28

Chương II: Thực trạng cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank 32

2.1.Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam. 32

2.1.1. Lịch sử ra đời và bộ mỏy tổ chức 32

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ. 34

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ. 35

2.1.3.Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của VPBank trong những năm gần đây. 35

2.2.Thực trạng cho vay tiờu dựng tại VPBank. 40

2.2.1.Cỏc hỡnh thức cho vay tiờu dựng ỏp dụng tại VPBank. 40

2.2.2 Lói suất cho vay và phương thức tính lói. 44

2.2.3. Quy trỡnh tớn dụng cho vay tiờu dựng của VPBank 45

2.2.4. Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại VPBank 46

2.3. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank. 51

2.3.1. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank. 51

2.3.2. Khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank. 62

Chương III:Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank. 74

3.1. Xu hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới. 74

3.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của VPBank. 75

3.2.1. Định hướng phát triển chung của VPBank 75

3.2.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. 76

3.3. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank. 77

3.3.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng. 77

3.3.2. Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng. 78

3.3.3.Mở rộng quan hệ với các đơn vị hỗ trợ hoạt động ngân hàng. 79

3.3.4.Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing ngân hàng. 81

3.3.5.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 86

3.3.6.Đổi mới công nghệ ngân hàng. 87

3.3.7.Tăng cường nguồn huy động trung và dài hạn, đặc biệt là nguồn huy động dài hạn qua các cách sau: 88

3.4. Kiến nghị. 89

3.4.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và cơ quan Nhà nước và Bộ ngành. 89

3.4.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 93

Kết luận 95

Danh mục tài liệu tham khảo 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY