Đề tài Giải pháp nâng cao Hiệu qủa cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục yên - Tỉnh Yên bái

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

1.1. Hộ sản xuất. 6

1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất. 6

1.1.2. Đặc điểm kinh tế hộ. 6

1.1.3. Vai trò của kinh tế hộ trong sự phát triển kinh tế của nước ta . 7

1.2. Tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ. 8

1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 8

1.2.2.Vai trò của vốn tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ. 7

1.3 . Hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ 9

1.3.1- Quan niệm về hiệu quả cho vay đối với kinh tế hộ. 9

1.3.2- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay vốn. 11

1.3.3- Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ. 14

Chương 2 : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN - TỈNH YÊN BÁI 18

2.1. NHNo&PTNT Huyện Lục yên với sự phát triển kinh tế của huyện. 18

2.1.1-Tình hình phát triển kinh tế của huyện Lục yên 18

2.1.2-Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lục yên và tình hình hoạt động của chi nhánh 19

2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Lục yên . 24

2.2.1. Hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Lục yên. 24

2.2.2. Hiệu quả cho vay kinh tế hộ tại NHNo huyên Lục Yên. 28

2.2.3. Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất 30

2.2.2.2. Một số tồn tại và nguyên nhân trong việc cho vay hộ sản xuất .

2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất 31

2.3.1. Những kết quả đạt được . 31

2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân 33

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN LỤC YÊN 37

3.1. Định hướng hoạt động của NHNo&PTNT huyện Lục yên năm 2007. 37

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất đối với NHNo&PTNT huyện Lục Yên . 38

3.2.1.Thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ tín dụng kinh tế hộ. 38

3.2.2.Thực hiện tôt chính sách thu hút và phát triển nguồn vốn. 40

3.2.3.Đa dạng hoá các phương thức cho vay và đơn giản hoá các thủ tục cho vay. 41

3.2.4. Tăng cường việc kiểm tra , kiểm soát việc sứ dụng tiền vay. 42

3.2.5.Tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ và có chính sách hợp lý đối với cán bộ tín dụng. 43

3.3. Một số kiến nghị . 44

3.3.1- Kiến nghị với Nhà nước 44

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 45

3.3.3 - Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam. 46

Kết luận 48

Tài liệu tham khảo 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY