Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

Lời nói đầu . 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM . 5

1.1 NHTM - Tổng quan 5

1.1.1 Các quan niệm về NHTM 5

1.1.2 Các chức năng của NHTM 6

1.2 Dự án đầu tư 10

1.2.1 Định nghĩa 10

1.2.2 Phân loại dự án đầu tư 10

1.2.3 Chu trình dự án đầu tư 14

1.2.4 Vai trò của dự án đầu tư 15

1.3 Thẩm định dự án đầu tư 16

1.3.1 Định nghĩa 16

1.3.2 Mục tiêu thẩm định dự án đầu tư 16

1.3.3 Quan điểm thẩm định dự án đầu tư 17

1.3.4 Nội dung thẩm định dự án đầu tư 17

1.4 Thẩm định tài chính dự án đầu tư 20

1.4.1 Sự cần thiết phải thẩm định tài chính dự án đầu tư 20

1.4.2 Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư 21

1.5 Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của NHTM 40

1.5.1 Khái niệm chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư 40

1.5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư. 40

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT NAM HÀ NỘI 47

2.1 Khái quát chung về Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội 47

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội 47

2.1.2 Hệ thống bộ máy tổ chức và quản lý của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội 48

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong 2 năm 2002 và 2004 48

2.2 Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội 60

2.2.1 Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh 60

2.2.2 Tình hình thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo Nam HN 61

2.2.3 Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội 93

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT NAM HÀ NỘI 99

3.1 Phương hướng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh năm 2005 99

3.1.1 Phương hướng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2005 99

3.1.2 Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội 101

3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Chi nháh NHNo Nam Hà Nội 102

3.2.1 Bố trí cán bộ làm công tác thẩm định có trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 102

3.2.2 Tổ chức và điều hành công tác thẩm định phải hợp lý và khoa học, tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả đề ra. 103

3.2.3 Nâng cao chất lượng thông tin thu thập phục vụ cho quá trình thẩm định, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. 103

3.2.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình thẩm định bằng các máy tính hiện đaị và các phàn mền chuyên dụng. 104

3.2.5 Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ. 105

3.2.6 Học hỏi kinh nghiệm thẩm định của các NHTM khác. 105

3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 105

3.3.1 Chính phủ, các Bộ, Ngành và các cơ quan liên quan. 105

3.3.2 Ngân hàng Nhà nước 106

3.3.3 NHNo&PTNT Việt Nam 107

Kết luận 109

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY