Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân

LỜI NÓI ĐẦU 1

1.Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 1

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Nội dung chuyên đề 2

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 3

1.1. Khái quát về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 3

1.1.1 Sự hình thành và phát triển của hoạt động bảo lãnh ngân hàng 3

1.1.1.1. Bảo lãnh ngân hàng ra đời là tất yếu khách quan 3

1.1.1.2 Sự phát triển của hoạt động bảo lãnh ngân hàng 4

1.1.2 Khái niệm, đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng 5

1.1.2.1 Khái niệm 5

1.1.2.2. Đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng 6

1.1.3 Các loại bảo lãnh ngân hàng 8

1.1.3.1. Theo phương thức phát hành 8

1.1.3.2. Theo phương thức đòi tiền 11

1.1.3.3. Theo mục tiêu bảo lãnh 12

1.1.3.4. Theo tính chất 14

1.1.3.5. Theo tài sản đảm bảo 15

1.1.4. Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh 15

1.1.4.1. Khách hàng được bảo lãnh 15

1.1.4.2. Phạm vi bảo lãnh 16

1.1.4.3. Điều kiện bảo lãnh 17

1.1.4.4. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh 18

1.1.4.5. Hợp đồng bảo lãnh 19

1.1.4.6. Phí bảo lãnh 20

1.1.4.7. Hình thức phát hành bảo lãnh 21

1.1.4.8. Trình tự và thủ tục cấp bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương. 21

1.2. Chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng 23

1.2.1. Khái niệm chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng 23

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng 25

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng 29

1.3.1. Nhân tố chủ quan 29

1.3.2. Nhân tố khách quan 32

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH XUÂN 34

2.1. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân (NHCTTX) 34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 34

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 35

2.1.2.1. Công tác huy động vốn 37

2.1.2.2. Công tác đầu tư và cho vay 40

2.1.2.3. Công tác kinh doanh đối ngoại- tài trợ thương mại 42

2.1.2.4. Công tác kế toán tài chính- điện toán. 44

2.2. Thực trạng chất lượng hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NHCTTX 44

2.2.1. Quy trình bảo lãnh 44

2.2.2. Phân tích tình hình chất lượng hoạt động bảo lãnh 48

2.3. Đánh giá chất lượng hoạt động bảo lãnh 51

2.3.1 Kết quả đạt được 51

2.3.2. Hạn chế 53

2.3.3. Nguyên nhân những hạn chế 55

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH XUÂN 58

3.1. Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh Thanh Xuân. 58

3.1.1. Định hướng phát triển chung của chi nhánh Công Thương Thanh Xuân. 58

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh 61

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh Thanh Xuân 62

3.2.1. Với công tác chỉ đạo điều hành và hoạt định chiến lược kinh doanh 62

3.2.2. Nâng cao tính cạnh tranh, hấp dẫn cho hoạt động bảo lãnh 63

3.2.2. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định 65

3.2.3. Hoàn thiện quy trình bảo lãnh 68

3.2.4. Giải pháp về tài sản đảm bảo 68

3.2.5. Thắt chặt công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động bảo lãnh 69

3.2.7. Giải pháp về nhân lực 70

3.3. Một số kiến nghị 72

3.3.1. Đối với ngân hàng nhà nước 72

3.3.1.1. Hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh 72

3.3.1.2. Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra hoạt động bảo lãnh. 73

3.3.2. Đối với quốc hội, chính phủ và các cơ quan chức năng 73

3.3.2.1. Thiết lập môi trường kinh tế ổn định, công bằng, phát huy vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nước. 73

3.3.2.3. Ban hành hệ thống pháp lý đồng bộ và chặt chẽ 74

3.3.2.4. Hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán nhất quán 75

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY