Đề tài Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công thương Ba Đình

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH 3

1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Khỏi niệm 3

1.1.2. Chức năng của NHTM. 4

1.1.2.1. Chức năng trung gian tài chính. 4

1.1.2.2. Chức năng tạo phương tiện thanh toán. 5

1.1.2.3. Chức năng trung gian thanh toán. 6

1.1.3. Vai trũ của NHTM. 7

1.1.3.1. NHTM là công cụ quan trọng thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. 7

1.1.3.2. NHTM là công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. 9

1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 12

1.2.1. Khỏi niệm tớn dụng ngõn hàng 12

1.2.2. Phõn loại tớn dụng 13

1.2.2.1. Phõn loại theo thời gian 14

1.2.2.2. Phõn loại theo hỡnh thức 14

1.2.2.3. Phõn loại theo rủi ro tớn dụng 14

1.2.2.4. Phân loại theo phương pháp cho vay 15

1.2.2.5. Phõn loại theo hỡnh thỏi giỏ trị 15

1.2.2.6. Phõn loại theo phương pháp hoàn trả 15

1.2.2.7. Phân loại theo tài sản đảm bảo 15

1.2.2.8. Phõn loại khỏc 16

1.3. Kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường 17

1.3.1. Kinh tế ngoài quốc doanh và xu hướng phát triển của nó trong nền kinh tế thị trường 17

1.3.1.1. Khỏi niệm kinh tế ngoài quốc doanh 17

1.3.1.2. Đặc điểm kinh tế ngoài quốc doanh 18

1.3.1.3. Vai trũ của khu vực KTNQD 22

1.3.1.4. Những vấn đề về vốn đối với sự phát triển khu vực KTNQD 23

1.4. Tín dụng Ngân hàng đối với KTNQD 23

1.4.1. Vai trũ của tớn dụng ngõn hàng đối với phát triển KTNQD 23

1.4.2. Chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với KTNQD 25

1.4.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng 26

1.4.4. Sự cần thiết phải mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD 27

1.4.5 Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và nõng cao chất lương tớn dụng của NHTM đối với KTNQD 28

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KTNQD TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐèNH 31

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Công thương Ba đỡnh 31

2.1.1. Khái quát về ngân hàng Công thương Ba đỡnh 31

2.1.2. Tổ chức bộ mỏy của chi nhỏnh 33

2.2. Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công Thương Ba Đỡnh 34

2.2.1 Hoạt động huy đông vốn 34

2.2.2. Hoạt động tín dụng 36

2.2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và tài trợ thương mại. 38

2.2.4. Thanh toỏn quốc tế 38

2.2.5. Nghiệp vụ bảo lónh 38

2.2.6. Cụng tỏc kho quỹ 39

2.2.7. Cụng tỏc kiểm tra kiểm soỏt 39

2.2.8. Công tác tổ chức và phát triển mạng lưới 39

2.2.9. Kết quả tài chớnh 39

2.3. Thực trạng tín dụng đối với KTNQD tại NHCT Ba đỡnh 39

2.3.1. Tỡnh hỡnh dư nợ 40

2.3.2. Doanh số cho vay 42

2.3.3. Doanh số thu nợ 45

2.3.4. Tỡnh hỡnh nợ quỏ hạn 46

2.3.5. Chất lượng tín dụng đối với KTNQD 48

2.4. Đánh giá hoạt động tín dụng của NHCT Ba đỡnh đối với KTNQD 49

2.4.1. Kết quả đat được 49

2.4.2. Tồn tại và nguyờn nhõn 50

2.4.2.1. Tồn tại 50

2.4.2.2. Nguyờn nhõn 51

Chương III: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KTNQD TẠI NHCT BA ĐèNH 56

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với KTNQD tại Ngân hàng Công thương Ba đỡnh 56

3.1.1. Định hứớng phát triển hoạt động tín dụng đối với KTNQD trong thời gian tới 56

3.2. Giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD tại Ngân hàng Công thương Ba đỡnh 58

3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh 58

3.2.2. Chú trọng công tác đào tạo và nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ 58

3.2.3 Đẩy mạnh marketing ngân hàng tăng sức hấp dẫn của sản phẩm 59

3.2.4. Tập trung đầu tư cụng nghệ mới hiện đại trong Ngõn hàng 61

3.2.5. Thực hiện tài sản bảo đảm. 61

3.2.6 Phỏt triển hệ thống thụng tin khỏch hàng, mở rộng địa bàn phục vụ 62

3.3. Kiến nghị 62

3.3.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước 62

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 63

3.3.3. Đối với NHCT việt nam 64

3.3.4. Đối với ngân hàng Công thương Ba đỡnh 64

3.3.5. Đối với khu vực kinh tế ngoàỡ quốc doanh 64

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY