Đề tài Giải pháp mở rộng tín dụng đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

Lời mở đầu 1

Chương 1 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH 3

1.1. Khái quát hoạt động của Ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2. Vai trò NHTM Trong nền kinh tế thị trường. 3

1.1.3. Các hoạt động cơ bản của NHTM 5

1.1.3.1. Huy động vốn 5

1.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 6

1.1.3.3 Các hoạt động khác 7

1.2. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế 9

1.2.1. Khái niệm 9

1.2.2. Vai trò của kinh tế ngoài quốc doanh đối với nền kinh tế 11

1.2.2.1. Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động 11

1.2.2.2. Góp phần vào tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế 11

1.2.2.3 Tác động đến chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế quốc dân và trong nội bộ mỗi ngành 12

1.3. Tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 12

1.3.1. Đặc trưng của tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 12

1.3.1.1. Tiềm năng tín dụng lớn 13

1.3.1.2. Loại hình kinh tế đa dạng 13

1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng 14

1.3.2.1. Các chỉ tiêu định lượng 14

1.3.2.2. Các chỉ tiêu định tính 16

1.3.3. Yếu tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng ngoài quốc doanh 17

1.3.3.1. Nhóm nhân tố khách quan 17

1.3.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan 18

Chương II 20

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NHĐT&PT HÀ TÂY 21

2.1. Khái quát chung về Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây 21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHĐT & PT Hà Tây 21

2.1.2. Mô hình tổ chức của Ngân hàng và Đầu tư và Phát triển Hà Tây 22

2.1.3. Tình hình hoạt động của NHĐT& PTHT trong thời gian gần đây 27

2.1.3.1. Công tác huy động vốn 27

Đánh giá chung: 29

2.1.3.3. Công tác tín dụng, bảo lãnh 29

2.1.3.4. Công tác phát triển dịch vụ 32

2.1.3.5. Kết quả, hiệu quả kinh doanh, trích dự phòng rủi ro 32

2.1.3.6. Công tác kiểm tra kiểm soát 33

2.1.3.7. Công tác tổ chức bộ máy, nhân lực và các mặt công tác khác 33

2.1.3.8. Về công tác chỉ đạo điều hành 34

2.2. Hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh của NHĐT&PTHT 34

2.2.1. Các sản phẩm tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại NHĐT&PTHT 34

2.2.1.1. Tín dụng cá nhân 34

2.2.1.2. Tín dụng đối với các tổ chức kinh tế 36

2.2.1.3. Bảo lãnh 39

2.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại NHĐT&PTHT 39

2.2.2.1. Thực trạng dư nợ 40

2.2.2.2. Thực trạng chất lượng các khoản vay 43

2.2.2.3. Thực trạng mạng lưới và nhân lực 44

2.2.3. Kết quả đạt được và những hạn chế 45

2.2.3.1. Kết quả đạt được 45

2.2.3.2. Một số hạn chế 46

2.2.3.3. Nguyên nhân 47

Chương 3 50

GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NHĐT&PTHT 50

3.1. Định hướng mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại NHĐT&PTHT 50

3.2. Những giải pháp nhằm mở rộng qui mô cho vay với khu vực kinh tế ngoài Quốc doanh 51

3.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao chất lượng nhân sự 51

● Ban lãnh đạo Chi nhánh cũng nên đưa ra những chế độ đãi ngộ xứng đáng về lương, thưởng đối với cán bộ tín dụng để khuyến khích, động viên kịp thời những cán bộ có thành tích tốt trong công tác, tránh bình quân chủ nghĩa trong thu nhập, vì công tác này thực sự nặng nề, lắm rủi ro nên đòi hỏi cán bộ phải hết sức nố lực và cố gắng. 52

3.2.2. Hoàn thiện chính sách cho vay đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 52

3.2.2.1. Chính sách khách hàng 52

3.3.2.2. Chính sách lãi suất 53

3.3.2.3. Thời hạn tín dụng và kì hạn nợ 53

3.3.2.4. Chính sách về các khoản đảm bảo 54

3.2.3.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 54

3.2.4. Phát triển mạng lưới 55

3.2.5. Công tác nghiên cứu và triển khai các sản phẩm tín dụng 56

3.2.6. Tăng cường công tác quảng bá, marketing tới rộng rãi các đối tượng khách hàng 57

3.3. Kiến nghị và đề xuất 59

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 59

3.3.1.1. Cơ chế 59

3.3.3.2. Chuyển đổi mô hình tổ chức 59

3.3.3.3. Về con người 60

3.3.3.4. Cơ sở vật chất 60

3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước 60

3.3.2.1. Hoàn thiện các cơ sở pháp lý 60

3.3.2.2. Hoàn thiện chính sách kế toán, kiểm toán 61

3.3.2.3. Hình thành các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp ngoài quốc doanh 61

3.3.3. Kiến nghị với các cấp chính quyền địa phương 62

KẾT LUẬN 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY