Đề tài Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG I : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3

1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động của Ngân hàng thương mại 3

1.2. Họat động kinh doanh ngoại tệ tại các Ngân hàng thương mại . 3

1.2.1. Khái niệm về kinh doanh ngoại tệ . 4

1.2.2. Vai trò của kinh doanh ngoại tệ . 5

1.2.2.1. Đối với nền kinh tế. 5

1.2.2.2. Đối với bản thân ngân hàng. 6

1.2.3. Một số thuật ngữ chính trong kinh doanh ngoại tệ. 7

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng thương mại . 10

1.2.4.1. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ giao ngay.(Spot) 10

1.2.4.2. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ có kỳ hạn 13

1.2.4.3. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ hoán đổi- SWAP. 14

1.2.4.4. Nghiệp vụ quyền chọn 16

1.2.4.5 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ theo hợp đồng tương lai(giao sau) 18

1.2.5. Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 20

1.2.5.1. Rủi ro về giá. 20

1.2.5.2. Rủi ro về khả năng thanh toán. 21

1.2.6. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại. 22

1.2.6.1. Nhân tố nội tại của bản thân ngân hàng. 23

1.2.6.2. Chính sách quản lí ngoại hối quốc gia. 24

1.2.6.3. Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái. 25

1.2.6.4. Tình hình kinh tế, chính trị xã hội. 26

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. 29

2.1. Bối cảnh chung tác động đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong nước. 29

2.1.1 Vài nét về thị trường ngoại hối Việt Nam. 29

2.1.1.1. Sự ra đời của thị trường ngoại hối Việt Nam. 29

2.1.1.2. Diễn biến trên thị trường ngoại tệ trong năm 2002. 31

2.1.2. Công tác quản lí ngoại hối và điều hành tỷ giá. 33

2.1.3. Các nhân tố khác trong nền kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 36

2.2. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp(NHNo) Việt Nam. 38

2.2.1. Khái quát chung về Sở giao dịch và các hoạt động kinh doanh cơ bản tại Sở giao dịch NHNo. 38

2.2.2. Tình hình kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch NHNo. 47

2.2.2.1. Tình hình huy động và cho vay ngoại tệ. 47

2.2.2.2. Giới thiệu chung về phòng kinh doanh ngoại tệ. 49

2.2.2.3. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tại SGD NHNo. 50

2.3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch. 57

2.3.1. Những kết quả đạt được. 57

2.3.1.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ 57

2.3.1.2. Đánh giá khả năng cạnh tranh của Sở giao dịch. 62

2.3.2. Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân. 63

2.3.2.1. Khó khăn, tồn tại. 63

2.3.2.2. Nguyên nhân 64

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNO & PTNN VIỆT NAM. 67

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũa Sở giao dịch trong thời gian tới. 67

3.1.1. Định hướng chung hoạt động của Sở giao dịch. 67

3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh ngoại tệ 69

3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch. 70

3.2.1 Giải pháp khách hàng. 70

3.2.2. Giải pháp về thị trường. 74

3.2.3. Giải pháp về nghiệp vụ. 75

3.2.3.1. Đa dạng hoá các loại hình nghiệp vụ. 75

3.2.3.2. Đa dạng hoá các loại ngoại tệ trong kinh doanh. 76

3.3. Một số kiến nghị với NHNN và NHNo . 76

3.3.1. Kiến nghị với NHNN. 77

3.3.2. Kiến nghị với NHNo. 81

KẾT LUẬN. 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY