Đề tài Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định tài chính dự án tạị sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam

Lời nói đầu 1

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thẩm định tài chính dự án 3

I. Dự án và thẩm định dự án 3

1. Đầu tư: 3

2. Dự án đầu tư: 3

2.1. khái niệm 4

2.2. Chu kỳ của dự án đầu tư: 5

2.3. Vai trò của dự án đầu tư: 6

2.4. Nội dung của dự án đầu tư: 6

2.5. Dự án đầu tư và hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại: 7

3. Thẩm định dự án: 8

II. Thẩm định tài chính dự án: 9

1. Thẩm định dự án: 9

2. Vai trò thẩm định dự án đầu tư với Ngân hàng thương mại: 10

3. Nội dung thẩm định tài chính dự án: 11

3.1. Nội dung thẩm định dự án: 11

3.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án: 12

3.2.1. Thẩm định nhu cầu vốn đầu tư và nguồn tài trợ: 13

3.2.2. Thẩm định lại về doanh thu và chi phí: 16

3.2.3. Thẩm định hiệu quả tài chính 18

3.2.4. Thẩm định khả năng trả nợ của dự án: 22

3.2.5. Phân tích rủi ro dự án: 23

4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác thẩm định tài chính dự án 25

4.1. Nhân tố chủ quan : 25

4.2. Nhân tố khách quan 30

*ChươngII:Thực trạng hoạt động thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch I-ngân hàng công thương việt nam 31

I.Giới thiệu khái quát về sở giao dịch I 31

1. Lịch sử hình thành và phát triển: 31

2. Cơ cấu tổ chức: 32

3. Kết quả đạt được của sở giao dịch I- ngân hàng công thương 35

3.1. Nguồn vốn huy động: 35

3.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn: 35

3.3. Kinh doanh ngoại tệ: 38

3.4. Hoạt động tiền tệ kho quỹ: 39

3.5. Công tác thông tin điện toán 39

3.6.Các mặt công tác khác 39

II. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch I- ngân hàng công thương việt nam : 38

2.1 Nội dung thẩm định dự án 38

2.1.1. Nội dung kỹ thuật: 38

2.1.2. Nội dung kinh tế tổng quát: 39

2.2. Trình tự thẩm định dự án tại sở giao dịch: 40

2.2.1. Trình tự thẩm định dự án : 42

2.2.2. Thẩm định tài chính dự án: 45

2.2.3. Thẩm định dự án nhà máy thép Nam Đô tại Hải Phòng: 43

III. Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch I : 53

*Chương III: Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định tài chính dự án tại SGDI-NHCT 56

I. Định hướng hoạt động cho vay và thẩm định dự án. 56

II.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch ngân hàng công thương việt nam: 59

2.1. Giải pháp về quy trình thẩm định: 59

2.2. Giải pháp về con người: 62

2.3. Giải pháp về thông tin: 64

2.4. Giải pháp về tổ chức điều hành: 65

2.5. Giải pháp về trang thiết bị: 65

III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại sở giao dịch I -ngân hàng công thương việt nam 66

3.1. Kiến nghị với nhà nước và các cơ quan chức năng: 66

3.2. Kiến Nghị với NHNN: 67

3.3. Kiến nghị với trung tâm: 67

*Kết luận 68

*Tài liệu tham khảo 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY