Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 3

DANH MỤC VIẾT TẮT 4

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT 7

1.1 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 7

1.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của thuế GTGT 7

1.1.2 Khái niệm và bản chất của thuế GTGT 9

1.1.3 Đặc trưng của thuế GTGT 10

1.1.4 Phương pháp tính thuế GTGT 12

1.1.5 Vai trò của thuế GTGT 14

1.2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT 17

1.2.1 Sự cần thiết và khái niệm của công tác quản lý thuế GTGT 17

1.2.2 Quy trình, nội dung công tác quản lý thuế GTGT 18

1.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý thuế GTGT 26

1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT 31

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ NGHỆ AN 36

2.1 KHÁI QUÁT VỀ CỤC THUẾ NGHỆ AN 36

2.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của Cục thuế Nghệ An 36

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Cục thuế Nghệ An 36

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính Cục thuế Nghệ An 38

2.1.4 Tình hình nhân sự của Cục thuế Nghệ An 41

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ NGHỆ AN 43

2.2.1. Kết quả thu thuế GTGT 43

2.2.2 Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT 36

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ NGHỆ AN 43

2.3.1 Những kết quả đạt được 43

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 47

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ NGHỆ AN 59

3.1 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CỤC THUẾ NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI 59

3.2 GIẢI PHÁP 61

3.2.1 Tăng cường cải cách quy trình quản lý thuế GTGT 61

3.2.2 Tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT 62

3.2.3 Tăng cường công tác quản lý ấn chỉ, hoá đơn, chứng từ 64

3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra 65

3.2.5 Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng 66

3.2.6 Tăng cường việc áp dụng tin học vào công tác quản lý thuế GTGT 66

3.2.7 Kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ 66

3.2.8 Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn thuế GTGT 67

3.2.9 Góp phần hoàn thiện luật thuế GTGT 68

3.3 KIẾN NGHỊ 69

3.3.1 Các cơ quan hữu quan cần phối hợp giúp đỡ cơ quan thuế 69

3.3.2 Hoàn thiện môi trường pháp lý 69

3.3.3 Tăng cường công tác quản lý trên máy tính 70

3.3.4 Hoàn thiện luật thuế GTGT 71

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY