Đề tài Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 4

1.1. Vai trò của tín dụng trung dài hạn trong nền kinh tế thị trường 4

1.1.1. Khái niệm tín dụng trung dài hạn 4

1.1.2. Đặc điểm của tín dụng trung dài hạn 5

1.1.3. Vai trò của tín dụng trung dài hạn đối với nền kinh tế 6

1.2. Rủi ro tín dụng trung dài hạn của NHTM trong nền kinh tế thị trường 9

1.2.1. Bản chất rủi ro tín dụng trung dài hạn 9

1.2.2. Các chỉ tiêu của rủi ro tín dụng 10

1.2.3. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng trung dài hạn 13

1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trung dài hạn 14

1.3. Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng trung dài hạn của NHTM trong nền kinh tế thị trường. 17

1.3.1. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý kết hợp hài hoà giữa mục tiêu mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng. 18

1.3.2. Hoàn thiện kỹ thuật thẩm định các nhu cầu tín dụng 18

1.3.3. Thực hiện một cách khoa học và đồng bộ quy trình cho vay: 20

1.3.4. Tham gia bảo hiểm tín dụng 20

1.3.5. Phân tán, chia sẻ rủi ro tín dụng 21

1.3.6. Tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng 21

1.3.7. Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ tín dụng 22

1.3.8. Phân tán rủi ro thông qua thị trường bán nợ và các hợp đồng tín dụng phái sinh 23

1.3.9. Xử lý nợ có hiệu quả 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 29

2.1. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua 29

2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 29

2.1.2. Hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 30

2.1.3. Kết quả kinh doanh 36

2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng trung dài hạn tại NHNT VN 37

2.2.1. Hoạt động tín dụng trung dài hạn 37

2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNT VN 41

2.3. Những thành tựu mà NHNT đã đạt được trong thời gian qua 48

2.3.1. Những biện pháp mà NHNT đã thực hiện trong thời gian qua 48

2.3.2. Đánh giá hoạt động hạn chế rủi ro tại NHNT VN 51

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 58

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn của NHNT Việt Nam trong thời gian tới 58

3.1.1. Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới 58

3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn của NHNT VN 60

3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trung dài hạn 60

3.2.1. Xử lý nợ tồn đọng 61

3.2.2. Tăng cường vốn tự có 63

3.2.3. Đa dạng hoá danh mục đầu tư tín dụng 64

3.2.4. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 65

3.2.5. Thẩm định tốt trước khi cho vay 65

3.2.6. Kiểm tra, giám sát tín dụng chặt chẽ hơn 69

3.2.7. Thiết lập hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro trên toàn hệ thống 71

3.2.8. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng 72

3.2.9. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ 73

3.2.10. Phân tán rủi ro thông qua thị trường bán nợ và các công cụ dẫn xuất tín dụng 74

3.3. Một số kiến nghị 75

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan 75

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 76

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY