Đề tài Giải pháp đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm – TP Hà Nội

Lời mở đầu 1

Chương 1 3

Khái quát về Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm. 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm 4

1.2 Giới thiệu khái quát về NHCT HK: 5

1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHCT HK. 5

1.2.2 Các dịch vụ ngân hàng tài chính tại NHCT HK: 5

1.2.3 Mạng lưới giao dịch tại NHCTHK - Hà Nội 6

1.3 Tình hình hoạt động của NHCT HK trong mộ số năm gần đây: 7

13.1 Tình hình huy động vốn 7

1.3.2 Hoạt động tín dụng 8

1.3. 3 Hoạt động dịch vụ 10

1.3.4 Hoạt động tiền tệ kho quỹ 11

1.3.5 Công tác thông tin, điện toán 12

1.3.6 Các hoạt động khác. 12

1.3.7 Hiệu quả kinh doanh 13

Chương 2 14

Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm. 14

2.1. Xu hướng cho vay tiêu dùng ở Việt Nam: 14

2.1.1. Môi trường cạnh tranh và cấu trúc ngành ngân hàng tại Việt Nam 14

2.1.2. Xu hướng cho vay tiêu dùng tại Việt Nam 17

2.2. Những quy định về cho vay tiêu dùng: 22

2.2.1. Điều kiện vay vốn: 22

2.2.2. Thể loại cho vay 23

2.2.3. Thời hạn cho vay 23

2.2.4. Lãi suất cho vay và phí cho vay 24

2.2.5. Phương thức cho vay, định kỳ trả nợ và lịch trả nợ 25

2.3. Qui mô và cơ cấu cho vay tiêu dùng tại NHCT HK 26

2.3.1. Qui mô cho vay tiêu dùng tại NHCT HK 26

2.3.2. Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại NHCT HK: 30

2.4. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHCT HK. 32

2.4.1. Thành tựu đạt được 32

2.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 35

Chương 3 39

Một số giải pháp đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm 39

3.1. Mục tiêu phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của NHCT HK 39

3.1.1. Mục tiêu tổng thể về hoạt động cho vay. 39

3.1.2. Mục tiêu phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHCT HK: 41

3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại NHCT HK: 42

3.2.1. Hoàn thiện chiến lược khách hàng: 42

3.2.2. Chính sách lãi suất 43

3.2.3. Vấn đề bảo đảm tiền vay 44

3.2.4. Xây dựng chiến lược sản phẩm cạnh tranh 44

3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định: 45

3.2.6. Đẩy mạnh hoạt động marketing tín dụng: 46

3.2.7. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. 46

3.2.8. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 47

3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm đẩy mạnh cho vay tiêu dùng 48

tại NHCT HK 48

3.3.1. Ý kiến đến cơ quan quản lý vĩ mô của Nhà nước 48

3.3.2. Ý kiến đối với Ngân hàng nhà nước 49

3.3.3. Ý kiến đối với Ngân hàng công thương Việt Nam. 50

Kết luận 51

Lời cam đoan 52

Danh mục tài liệu tham khảo 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY