Đề tài Dự báo cung - Cầu lao động trên thị trường lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 - 2010

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3

I- Khái quát chung về Viện khoa học lao động xã hội 3

1- Quá trình hình thành và phát triển 3

2- Sơ đồ tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Viện khoa học lao động và xã hội 4

2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Viện 4

2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban thuộc Viện 7

3- Một số kết quả đã đạt được trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ của Viện trong thời gian tới 8

II- Thực trạng công tác quản lí lao động 9

1- Thực trạng quản lí nguồn nhân lực 9

1.1-Phân công lao động- hiệp tác lao động: 9

1.1.1- Phân công lao động theo chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo 9

1.1.2- Hiệp tác lao động 10

1.2- Quản lí chất lượng lao động tại Viện khoa học lao động và xã hội. 11

1.2.1- Cơ cấu lao động theo giới tính 11

1.2.2- Cơ cấu lao động theo tuổi 11

1.2.3- Cơ cấu lao động theo thâm niên công tác 12

1.2.4- Cơ cấu lao động theo trình độ 13

1.3_ Thực trạng điều kiện lao động 14

1.4 - Công tác đào tạo tại Viện khoa học lao động xã hội 15

1.6_Tạo động lực về tình thần cho người lao động 16

2. Thực trạng tổ chức tiền lương tiền thưởng 17

2.1_ Tổ chức tiền lương 17

2.2_ Chế độ phụ cấp. 18

2.3_ Chế độ tiền thưởng: 19

3_ Thực hiện pháp luật lao động. 19

PHẦN II – CHUYÊN ĐỀ 20

Dự báo cung - cầu lao động trên thị trường lao độngThành phố Hà Nội giai đoạn 2005- 2010 20

I_Cơ sở lý luận và thực tiễn: 20

1- Cơ sở lý luận: 20

1.1_ Khái quát chung về thị trường lao động, cung- cầu lao động: 20

1.1.1_ Thị trường lao động: 20

1.1.3- Cầu lao động: 21

1.1.4_Quan hệ cung- cầu lao động trên thị trường lao động: 22

1.2_ Một số yếu tố ảnh hưởng đến cung- cầu lao động trên thị trường lao động: 24

1.2.1_Một số yếu tố tác động đến cung lao động: 24

1.2.2- Một số yếu tố tác động đến cầu lao động: 27

2- Cơ sở thực tiễn: 29

2.1_Thực trạng cung cầu lao động thành phố Hà Nội 29

2.1.1- Dân số: 29

2.1.2- Cung lao động: 31

2.1.3- Chất lượng cung lao động: 31

2.2_ Thực trạng cầu lao động thành phố Hà Nội: 34

2.2.1_Việc làm theo Nông thôn- Thành thị: 34

2.3- Sự cần thiết phải dự báo cung- cầu lao động trên thị trường lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2005-2010: 34

II_Dự báo cung- cầu lao động trên thị trường lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2005- 2010: 35

1_Xây dựng mô hình dự báo: 36

1.1- Căn cứ dự báo: 36

1.2_ Quan đIểm dự báo: 36

1.3_ Phương pháp và mô hình dự báo: 37

1.3.1_Dự báo dân số: 37

1.3.2_ Dự báo cung lao động 37

1.3.3_ Dự báo cung cầu lao động 38

2_ Dự báo cung cầu_lao động trên thị trường lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2005-2010 39

2.1_ Dự báo cung lao động 39

2.1.1_ Kết quả dự báo dân số 39

2.1.2_ Kết quả dự báo tỉ lệ dân số không hoạt động kinh tế theo nguyên nhân 40

2.2_ Dự báo cầu lao động 41

2.3_Cân đối cung cầu lao động trên thị trường lao động 42

III_Một số biện pháp nhằm cân đối cung cầu lao động trên thị trường lao động Thành phố Hà Nội giai đoạn 2005- 2010. 44

1. Nhóm các biện pháp điều tiết quan hệ cung cầu lao động 44

1.1_Đối với cung lao động 44

1.1.1_ Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lực lượng lao động của Thành phố. 44

1.1.2_Thực hiện biện pháp nhằm giảm sức ép về cung lao động 44

1.2_ Đối với cầu lao động 44

2- Nhóm các biện pháp tăng cường giao dịch trên thị trường lao động 45

3_Thực hiện tốt công tác quản lí thị trường lao động, tăng cường việc thực hiện pháp luật có liên quan đến thị trường lao động 45

KẾT LUẬN 46

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY