Đề tài Dự án Quy hoạch phòng tư vấn và thực hành các kĩ năng làm mẹ

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 2PHẦN 2: MÔ HÌNH DỰ ÁN 41. Người quản lý dự án và các bên liên quan 42. Các bước thực hiện việc quản trị dự án 43. Chu trình dự án 4PHẦN 3. QUẢN TRỊ DỰ ÁN 61. Quản trị phạm vi dự án 61.1 Lập kế hoạch phạm vi 61.1.1 Mục đích xác định phạm vi 61.1.2 Quy trình xác định phạm vi và xây dựng mô hình dự án: 61.1.3 Sự hỗ trợ phần mềm trong quản trị phạm vi dự án 61.2 Xác định phạm vi 61.2.1 Chiến lược dự án 61.2.2 Phạm vi dự án 71.2.3 Phạm vi ban quản lý 71.2.4 Phạm vi sản phẩm 71.2.5 Cơ cấu phân tách công việc 92. Quản trị thời gian dự án 112.1 Lập kế hoạch quản trị thời gian 112.1.1 Xác định các công việc cần thực hiện 112.1.2. Bảng dự tính công việc và thời gian hoàn thành công việc 112.2.2. Sơ đồ Pert 133. Quản trị chi phí dự án 143.1 Lập kế hoạch chi phí 143.1.1 Cơ sở lập dự toán 143.1.2 Phần mềm quản lý chi phí 143.1.3. Bảng tổng hợp chi phí dự án 143.3 Kiểm soát chi phí 154. Quản lý chất lượng dự án 164.1 Lập kế hoạch chất lượng 164.1.1 Chính sách chất lượng 164.1.2 Phạm vi chất lượng 164.1.3 Quy định chất luợng & tiêu chuẩn chất lượng. 174.2 Thực hiện đảm bao chất lượng – Biện pháp giám sát 175. Quản trị nhân lực dự án 185.1 Lập kế hoạc quản lý nhân sự 185.1.1 Mô hình ban quản lý dự án 185.1.2 Thu nhận nhân viên: 185.2 Quản lý nhân sự, phân công chức năng và nhiệm vụ 195.2.1 Ban điều hành dự án 195.2.2 Phòng hành chính-nhân sự 205.2.3 Phòng tài chính - kế toán 215.2.4 Phòng thông tin 225.2.5 Phòng tư vấn 245.2.6 Phòng thanh tra giám sát 245.3. Phát triển nhóm dự án 256. Quản trị thông tin dự án 276.1. Các nguồn thông tin vào 276.2. Các nguồn thông tin ra 276.3. Thông tin nội bộ 287. Quản trị đấu thầu dự án 287.1 Lập hồ sơ mời thầu 297.2 Thông báo mời thầu 367.3 Tổ chức đấu thầu 367.4 Giám sát thực hiện, nghiệm thu hợp đồng đấu thầu 368. Quản trị rủi ro dự án 368.1. Lập kế hoạch rủi ro 368.2. Quản lý rủi ro 37LỜI KẾT 40

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 2

PHẦN 2: MÔ HÌNH DỰ ÁN 4

1. Người quản lý dự án và các bên liên quan 4

2. Các bước thực hiện việc quản trị dự án 4

3. Chu trình dự án 4

PHẦN 3. QUẢN TRỊ DỰ ÁN 6

1. Quản trị phạm vi dự án 6

1.1 Lập kế hoạch phạm vi 6

1.1.1 Mục đích xác định phạm vi 6

1.1.2 Quy trình xác định phạm vi và xây dựng mô hình dự án: 6

1.1.3 Sự hỗ trợ phần mềm trong quản trị phạm vi dự án 6

1.2 Xác định phạm vi 6

1.2.1 Chiến lược dự án 6

1.2.2 Phạm vi dự án 7

1.2.3 Phạm vi ban quản lý 7

1.2.4 Phạm vi sản phẩm 7

1.2.5 Cơ cấu phân tách công việc 9

2. Quản trị thời gian dự án 11

2.1 Lập kế hoạch quản trị thời gian 11

2.1.1 Xác định các công việc cần thực hiện 11

2.1.2. Bảng dự tính công việc và thời gian hoàn thành công việc 11

2.2.2. Sơ đồ Pert 13

3. Quản trị chi phí dự án 14

3.1 Lập kế hoạch chi phí 14

3.1.1 Cơ sở lập dự toán 14

3.1.2 Phần mềm quản lý chi phí 14

3.1.3. Bảng tổng hợp chi phí dự án 14

3.3 Kiểm soát chi phí 15

4. Quản lý chất lượng dự án 16

4.1 Lập kế hoạch chất lượng 16

4.1.1 Chính sách chất lượng 16

4.1.2 Phạm vi chất lượng 16

4.1.3 Quy định chất luợng & tiêu chuẩn chất lượng. 17

4.2 Thực hiện đảm bao chất lượng – Biện pháp giám sát 17

5. Quản trị nhân lực dự án 18

5.1 Lập kế hoạc quản lý nhân sự 18

5.1.1 Mô hình ban quản lý dự án 18

5.1.2 Thu nhận nhân viên: 18

5.2 Quản lý nhân sự, phân công chức năng và nhiệm vụ 19

5.2.1 Ban điều hành dự án 19

5.2.2 Phòng hành chính-nhân sự 20

5.2.3 Phòng tài chính - kế toán 21

5.2.4 Phòng thông tin 22

5.2.5 Phòng tư vấn 24

5.2.6 Phòng thanh tra giám sát 24

5.3. Phát triển nhóm dự án 25

6. Quản trị thông tin dự án 27

6.1. Các nguồn thông tin vào 27

6.2. Các nguồn thông tin ra 27

6.3. Thông tin nội bộ 28

7. Quản trị đấu thầu dự án 28

7.1 Lập hồ sơ mời thầu 29

7.2 Thông báo mời thầu 36

7.3 Tổ chức đấu thầu 36

7.4 Giám sát thực hiện, nghiệm thu hợp đồng đấu thầu 36

8. Quản trị rủi ro dự án 36

8.1. Lập kế hoạch rủi ro 36

8.2. Quản lý rủi ro 37

LỜI KẾT 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY