Đề tài Dự án Quy hoạch “nhà trẻ” cho người già

MỤC LỤCPHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN .2PHẦN 2: CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN QUY HOẠCH “NHÀ TRẺ” CHO NGƯỜI GIÀ .4I Khái quát dự án .4II. Mô hình quản trị dự án .71.Người quản lý dự án và các bên liên quan 72.Các bước thực hiện quản trị dự án: 7III. Quản lý dự án .71. Quản trị phạm vi dự án (project scop management) 71.1. Sơ đồ cây sản phẩm: 71.2. Mô tả chi tiết sản phẩm 71.3. Xác định phạm vi dự án: 71.4. Kiểm soát phạm vi: 71.5. Kiểm tra kiểm soát thay đổi phạm vi 72. Quản trị thời gian dự án (project time management) 72.1. Xác định các công việc cần thực hiện 72.2. Lập kế hoạch thời gian: 72.3. Sắp xếp công việc 72.4. Ước tính thời gian thực hiện công việc 72.5. Lập kế hoạch tiến độ: 72.6. Kiểm soát tiến độ 73. Quản trị chi phí dự án(project cost management) 73.1. Lập kế hoạch chi phí. 73.2. Dự toán chi tiết chi phí. 73.3. Kiểm soát thay đổi chi phí. 74.Quản trị nhân lực của dự án (Project quality management) 74.1. Sơ đồ tổ chức 74.2. Tuyển dụng: 74.3. Kế hoạch quản lý nhân sự, phân công chức năng và nhiệm vụ : 75. Quản trị chất lượng của dự án (Project quality management) 75.1. Lập kế hoạch chất lượng: 75.2. Kiểm soát chất lưọng: 76. Quản trị thông tin dự án (project communications management) 76.1.Quản lý thông tin 76.2. Kiểm soát phân phối thông tin 77. Quản trị đấu thầu 77.1. Lập kế hoạch đấu thầu 77.2. Quản lý đấu thầu 77.3. Kiểm soát đấu thầu 78.Quản trị rủi ro dự án (project procurement management) 78.1.Các nguồn rủi ro 78.2. Kiểm soát rủi ro 7LỜI KẾT 7

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN .2

PHẦN 2: CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN QUY HOẠCH “NHÀ TRẺ” CHO NGƯỜI GIÀ .4

I Khái quát dự án .4

II. Mô hình quản trị dự án .7

1.Người quản lý dự án và các bên liên quan 7

2.Các bước thực hiện quản trị dự án: 7

III. Quản lý dự án .7

1. Quản trị phạm vi dự án (project scop management) 7

1.1. Sơ đồ cây sản phẩm: 7

1.2. Mô tả chi tiết sản phẩm 7

1.3. Xác định phạm vi dự án: 7

1.4. Kiểm soát phạm vi: 7

1.5. Kiểm tra kiểm soát thay đổi phạm vi 7

2. Quản trị thời gian dự án (project time management) 7

2.1. Xác định các công việc cần thực hiện 7

2.2. Lập kế hoạch thời gian: 7

2.3. Sắp xếp công việc 7

2.4. Ước tính thời gian thực hiện công việc 7

2.5. Lập kế hoạch tiến độ: 7

2.6. Kiểm soát tiến độ 7

3. Quản trị chi phí dự án(project cost management) 7

3.1. Lập kế hoạch chi phí. 7

3.2. Dự toán chi tiết chi phí. 7

3.3. Kiểm soát thay đổi chi phí. 7

4.Quản trị nhân lực của dự án (Project quality management) 7

4.1. Sơ đồ tổ chức 7

4.2. Tuyển dụng: 7

4.3. Kế hoạch quản lý nhân sự, phân công chức năng và nhiệm vụ : 7

5. Quản trị chất lượng của dự án (Project quality management) 7

5.1. Lập kế hoạch chất lượng: 7

5.2. Kiểm soát chất lưọng: 7

6. Quản trị thông tin dự án (project communications management) 7

6.1.Quản lý thông tin 7

6.2. Kiểm soát phân phối thông tin 7

7. Quản trị đấu thầu 7

7.1. Lập kế hoạch đấu thầu 7

7.2. Quản lý đấu thầu 7

7.3. Kiểm soát đấu thầu 7

8.Quản trị rủi ro dự án (project procurement management) 7

8.1.Các nguồn rủi ro 7

8.2. Kiểm soát rủi ro 7

LỜI KẾT 7

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY