Đề tài Đổi mới hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Yên Từ

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Công ty cổ phần và sự cần thiết phải đổi mới hoạt động kinh doanh của Công ty 3

I/ Đặc điểm và vai trò của Công ty cổ phần 3

1. Đặc điểm của Công ty cổ phần 3

2. Vai trò của Công ty cổ phần 8

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty 12

II/ Nghiên cứu kết quả của một số doanh nghiệp sau khi đã chuyển sang hình thức Công ty cổ phần 16

1. Kết quả bước đầu của các doanh nghiệp được cổ phần hoá 16

2. Kết quả cụ thể của một số doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá từ 3 - 5 năm 17

III/ Sự cần thiết phải đổi mới hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần 22

1. Xuất phát từ thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước 22

2. Xuất phát từ vai trò của Công ty cổ phần 23

3. Xuất phát từ quan điểm năng suất, chất lượng và hiệu quả mà đòi hỏi các doanh nghiệp đã cổ phần hóa phải tiếp tục thực hiện 24

Chương II: Phân tích hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Yên Từ 25

I/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Yên Từ và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 25

II/ Phân tích hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty sau khi chuyển sang hình thức Công ty cổ phần 33

1. Tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ 33

2. Những nội dung chủ yếu về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng Yên Từ hiện nay 38

3. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Yên Từ 41

III/ Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Yên Từ 46

1. Tích cực 46

2. Hạn chế 48

Chương III: Phương hướng và biện pháp đổi mới hoạt động kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Yên Từ 51

I/ Mục tiêu phương hướng của Công ty trong những năm tới 51

II/Biện pháp đổi mới các hoạt động kinh doanh của Công ty 53

1. Đổi mới hoạt động thương mại đầu vào 53

2. Đổi mới tổ chức lao động ở doanh nghiệp 56

3. Đổi mới thương mại đầu ra 57

4. Đổi mới công tác tài chính 58

III/ Một số điều kiện tiền đề để thực hiện các biện pháp nêu trên 59

1. Vốn - huy động vốn 59

2. Hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật 59

3. Đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài 60

4. Tạo lập mối quan hệ 61

IV/ Một số kiến nghị nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển Công ty cổ phần 62

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY