Đề tài Định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2003 - 2010

LỜI NÓI ĐẦU.

CHƯƠNG I: CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ NÔNG THÔN.

I - Tổng quan về kinh tế nông thôn và kinh tế nông thôn.

1 - Kinh tế nông thôn và vai trò của nó trong phát triển kinh tế.

2 - Cơ cấu kinh tế nông thôn .

II - Cơ cấu ngành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo ngành .

1. Cơ cấu ngành kinh tế nông thôn

1.1. Thực chất và ý nghĩa của cơ cấu ngành kinh tế nông thôn .

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu ngành kinh tế nông thôn .

2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn .

2.1. Khái niệm và mục đích của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn .

2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn .

2.3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo ngành .

3 - Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo ngành.

III - Sự cần thiết phải thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn .

1 - Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn là một đòi hỏi tất yếu trong quá trình phát triển . .

2 - Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng nông thôn .

3 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn do yêu cầu đảm bảo tính chất hiệu quả của kinh tế nông thôn trong nền kinh tế thị trường .

4. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn do yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá .

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ NÔNG THÔN Ở BẮC NINH

I - Đặc điểm kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh .

1 – Giới thiệu chung về tỉnh .

2 - Đặc điểm kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh .

II – Thực trạng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2002.

1- Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành chung

2 – Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp ( theo nghĩa rộng).

3 – Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành nông thôn.

4 – Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ nông thôn.

III - Đánh giá về quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn ở Bắc Ninh .

1 - Những thành công.

2 - Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhânchủ yếu .

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ NÔNG THÔN Ở BẮC NINH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010.

I - Định hướng chuyển dịch cơ cấungành kinh tế nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2003 - 2010.

1 - Những căn cứ xác định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn .

2 – Quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Bắc Ninh

3- Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Bắc Ninh

4 – Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010.

II - Các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo ngành ở tỉnh Bắc Ninh .

1 - Giải pháp về vốn đầu tư .

2 - Hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn .

3 - Giải pháp về thị trường .

4 - Các chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

5 – Các giải pháp giải quyết về đề môi trường sinh thái do hậu quả của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn .

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .

1

3

3

3

3

3

12

12

12

14

14

14

15

22

27

23

23

25

26

27

29

29

29

30

34

34

38

48

52

55

55

56

58

58

58

62

63

69

71

71

73

74

76

77

79

81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY