Đề tài Điều kiện và khả năng phát triển các quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: Những vấn đề cơ bản về quỹ đầu tư chứng khoán . 3 I. Khái niệm, phân loại và vai trò của QĐTCK 3 1. Khái niệm QĐTCK . 3 2. Phân loại QĐTCK 4 2.1. Phân loại theo nguồn vốn huy động . 4 2.2. Phân loaị theo chính sách đầu tư . 9 3. Vai trò của QĐTCK . 10 3.1. Vai trò đối với nhà đầu tư . 10 3.2. Vai trò đối với doanh nghiệp 12 3.3. Vai trò đối với nền kinh tế 13 II. Quá trình hình thành và phát triển các QĐTCK trên thế giới 14 III. Các nhân tố và khả năng ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển các QĐTCK . 16 1. Yếu tố pháp lý . 16 2. Yếu tố môi trường 17 3. Yếu tố nội bộ của quỹ . 18 CHƯƠNG II: Điều kiện và khả năng phát triển QĐTCK ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay . 19 I. Khái quát chung về hoạt động của TTCK VN . 19 1. Quá trình hình thành và phát triển TTCK VN . 19 2. Tình hình hoạt động của các QĐTCK tại Việt Nam 21 3. Sự cần thiết phải phát triển các QĐTCK ở Việt Nam . 26 II. Những điều kiện và khả năng phát triển QĐTCK trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam 27 1. Điều kiện phát triển . 27 1.1. Điều kiện tầm vĩ mô . 27 1.2. Điều kiện tầm vi mô. 32 2. Khả năng phát triển các QĐTCK ở Việt Nam . 33 2.1. Trong giai đoạn hiện nay . 33 2.2. Khả năng phát triển trong tương lai . 34 CHƯƠNG III: Định hướng và những giải pháp cho việc hình thành và phát triển những điều kiện tạo thuận lợi cho các QĐTCK phát triển . I. Định hướng của Đảng và Nhà nước cho phát triển các QĐTCK ở Việt Nam 36 II. Giải pháp về các điều kiện và khả năng được hình thành và phát triển thúc đẩy sự hình thành và phát triển các QĐTCK . 37 1. Mô hình hoạt động cho các QĐTCK ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay . 37 1.1. Những căn cứ lựa chọn . 37 1.2. Mô hình lựa chọn QĐTCK tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 38 2. Giải pháp tầm vĩ mô . 40 2.1. Hệ thống văn bản pháp luật . 40 2.2. Hệ thống thị trường . 41 2.3. Cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước 42 2.4. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng . 42 3. Giải pháp tầm vi mô . 43 3.1. Đội ngũ nguồn nhân lực 43 3.2. Chiến lược hoạt động và định hướng của quỹ . 43 KẾT LUẬN 44 Danh mục tài liệu tham khảo 45

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: Những vấn đề cơ bản về quỹ đầu tư chứng khoán . 3

I. Khái niệm, phân loại và vai trò của QĐTCK 3

1. Khái niệm QĐTCK . 3

2. Phân loại QĐTCK 4

2.1. Phân loại theo nguồn vốn huy động . 4

2.2. Phân loaị theo chính sách đầu tư . 9

3. Vai trò của QĐTCK . 10

3.1. Vai trò đối với nhà đầu tư . 10

3.2. Vai trò đối với doanh nghiệp 12

3.3. Vai trò đối với nền kinh tế 13

II. Quá trình hình thành và phát triển các QĐTCK trên thế giới 14

III. Các nhân tố và khả năng ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển các QĐTCK . 16

1. Yếu tố pháp lý . 16

2. Yếu tố môi trường 17

3. Yếu tố nội bộ của quỹ . 18

CHƯƠNG II: Điều kiện và khả năng phát triển QĐTCK ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay . 19

I. Khái quát chung về hoạt động của TTCK VN . 19

1. Quá trình hình thành và phát triển TTCK VN . 19

2. Tình hình hoạt động của các QĐTCK tại Việt Nam 21

3. Sự cần thiết phải phát triển các QĐTCK ở Việt Nam . 26

II. Những điều kiện và khả năng phát triển QĐTCK trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam 27

1. Điều kiện phát triển . 27

1.1. Điều kiện tầm vĩ mô . 27

1.2. Điều kiện tầm vi mô. 32

2. Khả năng phát triển các QĐTCK ở Việt Nam . 33

2.1. Trong giai đoạn hiện nay . 33

2.2. Khả năng phát triển trong tương lai . 34

CHƯƠNG III: Định hướng và những giải pháp cho việc hình thành và phát triển những điều kiện tạo thuận lợi cho các QĐTCK phát triển .

I. Định hướng của Đảng và Nhà nước cho phát triển các QĐTCK ở Việt Nam 36

II. Giải pháp về các điều kiện và khả năng được hình thành và phát triển thúc đẩy sự hình thành và phát triển các QĐTCK . 37

1. Mô hình hoạt động cho các QĐTCK ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay . 37

1.1. Những căn cứ lựa chọn . 37

1.2. Mô hình lựa chọn QĐTCK tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 38

2. Giải pháp tầm vĩ mô . 40

2.1. Hệ thống văn bản pháp luật . 40

2.2. Hệ thống thị trường . 41

2.3. Cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước 42

2.4. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng . 42

3. Giải pháp tầm vi mô . 43

3.1. Đội ngũ nguồn nhân lực 43

3.2. Chiến lược hoạt động và định hướng của quỹ . 43

KẾT LUẬN 44

Danh mục tài liệu tham khảo 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY