Đề tài Đề xuất chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Phát Triển Sản Phẩm Việt

Mục lụcLời mở đầu.1Chương I. chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp.2I. khái quát về chiến lược kinh doanh.21. khái niệm chiến lược.22. một số quan niệm về chiến lược kinh doanh.33. nội dung chính của bản chiến lược kinh doanh.44. tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh.54.1 xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới.54.2 chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp.5II. quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.61. xác định mục tiêu.72. Phân tích môi trường bên ngoài.72.1 Phân tích môi trường vĩ mô.82.1.1 phân tích môi trương kinh tế quốc tế.82.1.2 Phân tích môi trương kinh tế quốc dân.102.2 Phân tích môi trường ngành.103. Phân tích môi trường bên trong - nội bộ doanh nghiệp.154. Xác định các phương án chiến lược.175. Lựa chọn chiến lược cạnh tranh.18III. sự cần thiết xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần .phát triển sản phẩm việt.21Chương II. Phân tích môi trường kinh doanh của ngành nông sản trái cây.22I. giới thiệu chung về ngành nông sản trái cây vViệt Nam.22.1. Thực trạng ngành trái cây việt nam.222. Các yếu tố cấu trúc ngành nông nghiệp trái cây việt nam.24.3.nhu cầu thị trường của ngành nông nghiệp trái cây.25II.các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến ngành.271.tác động của môi trường kinh tế quốc tế.272.tác động của nền kinh tế quốc dân.28III.các yếu tố cạnh tranh ngành.30chương III. Phân tích thực trang sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phát triển sản phẩn việt.32I. giới thiệu chung về công ty cổ phần phát triển sản phẩm việt.321. giới thiệu chung.322.lịch sử hình thành và phát triển . .333. chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp.36.4. cơ cấu tổ chức của bộ máy công ty cổ phần phát triển sản phẩm việt5.kết quả hoạt động 4 năm gần nhất.456.phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới.47II. phân tích khả năng cạnh tranh của công ty.48.1.về đội ngũ lãnh đạo công ty.482.về hoạt động quản lý nhân sự.483.ThÞ phÇn cña C«ng ty.50 3.1.C¸c ®¹i lý t¹i c¸c chî ®Çu mèi.513.2. C¸c ®¹i lý t¹i c¸c tØnh thµnh.52III. §¸nh gi¸ chung.541. §¸nh gi¸ kinh doanh theo tõng lo¹i s¶n phÈm.542. §¸nh gi¸ theo tõng thÞ tr­êng.582.1. ThÞ tr­êng trong n­íc.582.2 ThÞ tr­êng n­íc ngoµi.603.xây dựng ma trận swot.624. Phân tích các phương án chiến lược.664.1. Tận dụng điểm mạnh của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu thị trườngngày càng cao.664.2. Phương án khắc phục điểm yếu hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày cà.ng cao của thị trường.674.3. Phương án khắc phục điểm yếu để đương đầu với thách thức.684.4. Phương án củng cố điểm mạnh để đương đầu với thách thức.68Chương IV. Đề xuất chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu trái cây cho công ty cổ phần phát triển sản phẩm Việt1. lựa chọn chiến lược.692 các phương án thực thi chiến lược.702.1. X©y dùng vµ qu¶n trÞ hÖ thèng kªnh ph©n phèi trong n­íc.732.2. C¸c ®¹i lý t¹i c¸c chî ®Çu mèi.742.3. C¸c ®¹i lý t¹i c¸c tØnh thµnh.76KÕt luËn.82Danh mục tài liệu tham khảo.84

Mục lục

Lời mở đầu.1

Chương I. chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp.2

I. khái quát về chiến lược kinh doanh.2

1. khái niệm chiến lược.2

2. một số quan niệm về chiến lược kinh doanh.3

3. nội dung chính của bản chiến lược kinh doanh.4

4. tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh.5

4.1 xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới.5

4.2 chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp.5

II. quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.6

1. xác định mục tiêu.7

2. Phân tích môi trường bên ngoài.7

2.1 Phân tích môi trường vĩ mô.8

2.1.1 phân tích môi trương kinh tế quốc tế.8

2.1.2 Phân tích môi trương kinh tế quốc dân.10

2.2 Phân tích môi trường ngành.10

3. Phân tích môi trường bên trong - nội bộ doanh nghiệp.15

4. Xác định các phương án chiến lược.17

5. Lựa chọn chiến lược cạnh tranh.18

III. sự cần thiết xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần .phát triển sản phẩm việt.21

Chương II. Phân tích môi trường kinh doanh của ngành nông sản trái cây.22

I. giới thiệu chung về ngành nông sản trái cây vViệt Nam.22.

1. Thực trạng ngành trái cây việt nam.22

2. Các yếu tố cấu trúc ngành nông nghiệp trái cây việt nam.24.

3.nhu cầu thị trường của ngành nông nghiệp trái cây.25

II.các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến ngành.27

1.tác động của môi trường kinh tế quốc tế.27

2.tác động của nền kinh tế quốc dân.28

III.các yếu tố cạnh tranh ngành.30

chương III. Phân tích thực trang sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phát triển sản phẩn việt.32

I. giới thiệu chung về công ty cổ phần phát triển sản phẩm việt.32

1. giới thiệu chung.32

2.lịch sử hình thành và phát triển . .33

3. chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp.36.

4. cơ cấu tổ chức của bộ máy công ty cổ phần phát triển sản phẩm việt

5.kết quả hoạt động 4 năm gần nhất.45

6.phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới.47

II. phân tích khả năng cạnh tranh của công ty.48.

1.về đội ngũ lãnh đạo công ty.48

2.về hoạt động quản lý nhân sự.48

3.ThÞ phÇn cña C«ng ty.50

3.1.C¸c ®¹i lý t¹i c¸c chî ®Çu mèi.51

3.2. C¸c ®¹i lý t¹i c¸c tØnh thµnh.52

III. §¸nh gi¸ chung.54

1. §¸nh gi¸ kinh doanh theo tõng lo¹i s¶n phÈm.54

2. §¸nh gi¸ theo tõng thÞ tr­êng.58

2.1. ThÞ tr­êng trong n­íc.58

2.2 ThÞ tr­êng n­íc ngoµi.60

3.xây dựng ma trận swot.62

4. Phân tích các phương án chiến lược.66

4.1. Tận dụng điểm mạnh của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu thị trườngngày càng cao.66

4.2. Phương án khắc phục điểm yếu hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày cà.ng cao của thị trường.67

4.3. Phương án khắc phục điểm yếu để đương đầu với thách thức.68

4.4. Phương án củng cố điểm mạnh để đương đầu với thách thức.68

Chương IV. Đề xuất chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu trái cây cho công ty cổ phần phát triển sản phẩm Việt

1. lựa chọn chiến lược.69

2 các phương án thực thi chiến lược.70

2.1. X©y dùng vµ qu¶n trÞ hÖ thèng kªnh ph©n phèi trong n­íc.73

2.2. C¸c ®¹i lý t¹i c¸c chî ®Çu mèi.74

2.3. C¸c ®¹i lý t¹i c¸c tØnh thµnh.76

KÕt luËn.82

Danh mục tài liệu tham khảo.84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY