Đề tài Đẩy mạnh việc cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước ta hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

I- Cơ sở lý luận chung về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 3

1. Thực chất của cổ phần hoá. Sự cần thiết khách quan phải cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam 3

1.1. Thực chất của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 3

1.2. Sự cần thiết khách quan phải cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 4

1.3. Mục tiêu cổ phần hoá 5

2. Qui trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần 6

II- Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta 6

1. Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua 6

1.1. Giai đoạn thí điểm từ 1992 đến tháng 5/1996 6

1.2. Giai đoạn 2 từ 5/1996 – 6/1998 11

1.3. Giai đoạn triển khai hàng loạt từ 6/1998 đến nay 17

2. Những nhận xét chung về quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Việt Nam 22

2.1. Những kết quả đạt được 23

2.2. Những mặt hạn chế 24

III- Một số giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá DNNN 26

1. Một số giải pháp nhằm cổ phần hoá các DNNN 26

2. Một số kiến nghị 29

Kết luận 31

Tài liệu tham khảo 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY