Đề tài Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH chè Phú Hà

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CHÈ PHÚ HÀ 1

1. Khái quát chung về công ty TNHH chè phú hà. 2

1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH chè Phú Hà. 2

1.2. Quá trình hình thành và phát triển 2

1.3. Chức năng 3

1.4. cơ cấu tổ chức. 4

1.4.1.Tổ chức ban lãnh đạo : 5

1.4.2.Tổ chức các phòng ban chức năng trong công ty. 5

2. Các đặc điểm chính về hoạt động tiêu thụ của Công ty. 7

2.1. Mục tiêu hoạt động tiêu thụ. 7

2.2.Mô hình tổ chức thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH chè Phú Hà. 9

2.3. Chương trình tiêu thụ sản phẩm hiện tại của Công ty TNHH chè Phú Hà. 10

2.3.1. Căn cứ xây dựng chương trình tiêu thụ của Công ty TNHH chè Phú Hà. 10

2.3.2. Phương pháp xây dựng chương trình tiêu thụ của Công ty TNHH chè Phú Hà. 10

2.3.3. Quy trình xây dựng chương trình tiêu thụ của Công ty TNHH chè Phú Hà. 11

2.3.3.1. Nghiên cứu thị trường. 13

2.3.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu. 14

2.3.3.3. Xác định mục tiêu của chương trình tiêu thụ sản phẩm. 16

2.3.3.4. Xây dựng chương trình tiêu thụ sản phẩm. 17

Phần II: Phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH chè Phú Hà trong những năm gần đây. 25

1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 25

2. Tình hình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH chè Phú Hà: 30

2.1.Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: 30

2.1.1. Căn cứ lập kế hoạch 31

2.1.2Thời điểm lập kế hoạch 31

2.1.3 Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2006. 32

2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH chè Phú Hà trong những năm gần đây 33

2.2.1 Kết quả tiêu thụ theo sản lượng giai đoạn từ 2002-2006 34

2.2.2 Kết quả doanh thu tiêu thụ trong giai đoạn 2002-2006 37

2.2.3. So sánh tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ của công ty năm 2006 41

2.2.3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng năm 2006. 41

2.2.3.2 Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu tiêu thụ và giá bán sản phẩm tại công ty. 42

3. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tình hình tiêu thụ và chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty. 43

3.1 Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm tiêu thụ đến sự tăng giảm doanh thu tiêu thụ thực tế so với kế hoạch. 45

3.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm tiêu thụ đến sự tăng giảm doanh thu tiêu thụ sản phẩm thực tế so với kế hoạch 47

3.3 Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá bán đến tình hình tăng giảm doanh thu tiêu thụ thực tế so với kế hoạch. 49

4. Nhận xét chung về việc tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH chè Phú Hà 51

4.1 Về phương thức tiêu thụ 51

4.2 Về kết quả hoạt động tiêu thụ trong những năm qua 52

5. Những thành tích đạt được và tồn tại cần khắc phục trong công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH chè Phú Hà. 52

5.1 Những thành tích đạt được 52

5.2 Những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới của công ty trong công tác tiêu thụ sản phẩm. 53

Phần III: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty TNHH chè Phú Hà. 54

3.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng: 54

3.2. Phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất,hạ giá thành tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường 57

3.3 Xây dựng uy tín của công ty 60

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY