Đề tài Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCChương I: Một số vấn đề lý luận chungI . Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp ra nứoc ngoài. 1. Tổng quan về về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp ra nựớc ngoài. 1.2 Đặc điểm của đầu tư đặc điểm ra nứoc ngoài. 1.3 các hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 1.3 Vai trò của đầu tư trực tiếp ra nứớc ngòai. 2. Tính tất yếu của hoạt động đầu tư trrực tiếp ra nước ngoài 2.1 Vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế . 2.2 Rào cản chính sách giữa các nước với nhau trong vấn đề lưu thông hàng hóa và tiền tệ 2.3 Phát triển không đông đều giữa các ngành kinh tế 2.3.1 Trình độ sản xuất đạt mức độ nhất định . 2.3 .2 Mở rộng thị trường .xu hướng chung của các công ty lớnChương II :Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam 1. Tình hình đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp việt nam 1.1 Tình hình cấp giấy phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua 1.2 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phân theo nước nhận đầu tư 1.3 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phân theo ngành đầu tư 1.4 Đầu tư ra nước ngoài phân theo hình thức đầu tư2. Chính sách khuyến khích đầu tư ra nước ngoài của việt nam3 / Đánh giá tình hình đầu tư ra nước ngoài của việt nam3.1 Đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư ra nước ngoài của việt nam. 3.1.1 Kết quả đạt được của hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 3.1.2 Tình hình năng lực triển khai của dự án3.2 Luật và chính sách4.Những hạn chế và những nguyên nhân cơ bản4.1 Những hạn chế .4.2 Nguyên nhân của những hạn chế4.2.1 Nguyên nhân khách quan Thứ nhất Do xuất phát điểm và trình độ phát triển của nền kinh tế trong nước còn quá thấp Thứ hai, Chế độ của nhà nước , cải cách 4.2.2 Nguyên nhân chủ quan. Thứ nhất , quan niệm sai lầm. Thứ hai , khả năng tài chính của doanh nghiệp viêt nam quá eo hẹp Thứ ba, luật và hỗ trợ của nhà nướcChương III: Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.I Mục tiêu và định hướng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam. 1 . Bối cảnh 2. Dự báo tình hình đầu tư trong những năm tới. II. Từ những mục tiêu như vậy,chúng ta phải có những giải pháp phù hợp để có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả .  1. Vấn đề nhận thức2. Vấn đề hành động 2.1 Về phía nhà nước 2.1.1 . Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chê chính sách qui định về quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài.2.1.2 . Mở rộng, phát trỉển đồng bộ và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nhân ,doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 2.1.3 Về chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước2.1.3.1 Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư:2.1.3.2Chính sách ưu đãi về thuế: 2.1.3.3 Về thực hiện các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương:. 2.1.3.4 Về chính sách ngoại hối 2.1.3.5 Về đào tạo lao động 2.1 Phía nhà đầu tư

MỤC LỤC

Chương I: Một số vấn đề lý luận chung

I . Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp ra nứoc ngoài.

1. Tổng quan về về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp ra nựớc ngoài.

1.2 Đặc điểm của đầu tư đặc điểm ra nứoc ngoài.

1.3 các hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

1.3 Vai trò của đầu tư trực tiếp ra nứớc ngòai.

2. Tính tất yếu của hoạt động đầu tư trrực tiếp ra nước ngoài

2.1 Vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế .

2.2 Rào cản chính sách giữa các nước với nhau trong vấn đề lưu thông

hàng hóa và tiền tệ

2.3 Phát triển không đông đều giữa các ngành kinh tế

2.3.1 Trình độ sản xuất đạt mức độ nhất định .

2.3 .2 Mở rộng thị trường .xu hướng chung của các công ty lớn

Chương II :Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam

1. Tình hình đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp việt nam

1.1 Tình hình cấp giấy phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua

1.2 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phân theo nước nhận đầu tư

1.3 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phân theo ngành đầu tư

1.4 Đầu tư ra nước ngoài phân theo hình thức đầu tư

2. Chính sách khuyến khích đầu tư ra nước ngoài của việt nam

3 / Đánh giá tình hình đầu tư ra nước ngoài của việt nam

3.1 Đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư ra nước ngoài của việt nam.

3.1.1 Kết quả đạt được của hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

3.1.2 Tình hình năng lực triển khai của dự án

3.2 Luật và chính sách

4.Những hạn chế và những nguyên nhân cơ bản

4.1 Những hạn chế .

4.2 Nguyên nhân của những hạn chế

4.2.1 Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất Do xuất phát điểm và trình độ phát triển của nền kinh

tế trong nước còn quá thấp

Thứ hai, Chế độ của nhà nước , cải cách

4.2.2 Nguyên nhân chủ quan.

Thứ nhất , quan niệm sai lầm.

Thứ hai , khả năng tài chính của doanh nghiệp viêt nam quá eo hẹp

Thứ ba, luật và hỗ trợ của nhà nước

Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra

nước ngoài của Việt Nam.

I Mục tiêu và định hướng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.

1 . Bối cảnh

2. Dự báo tình hình đầu tư trong những năm tới.

II. Từ những mục tiêu như vậy,chúng ta phải có những giải pháp phù hợp để có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả .

1. Vấn đề nhận thức

2. Vấn đề hành động

2.1 Về phía nhà nước

2.1.1 . Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chê chính sách qui định về quản lý hoạt

động đầu tư ra nước ngoài.

2.1.2 . Mở rộng, phát trỉển đồng bộ và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nhân ,doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

2.1.3 Về chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước

2.1.3.1 Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư:

2.1.3.2Chính sách ưu đãi về thuế:

2.1.3.3 Về thực hiện các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương:.

2.1.3.4 Về chính sách ngoại hối

2.1.3.5 Về đào tạo lao động

2.1 Phía nhà đầu tư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY