Đề tài Đầu tư phát triển tại công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ THÀNH 21.1.Giới thiệu về công ty. 21.1.1.Quá trình hình thành và phát triển. 31.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công Ty. 31.1.3.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. 51.1.3.1. V¨n phßng c«ng ty 51.1.3.2. Phßng KÕ to¸n - hµnh chÝnh. 51.1.3.3. Kªnh ph©n phèi. 61.1.3.4. Phßng Dù ¸n: 71.1.3.5. Phßng kÜ thuËt - l¾p ®Æt. 71.1.3.6. Phòng tư vấn thiết kế. 71.2. Thực trạng về quản lý hoạt động đầu tư tại công ty. 81.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 91.2.2. Công tác thẩm định dự án. 91.2.3. Giai đoạn thực hiện đầu tư. 91.2.3.1. Công tác thiết kế và lập dự toán thi công. 101.2.3.2. Công tác đấu thầu. 101.2.3.3. Công tác thi công xây lắp công trình. 111.2.3.4. Chạy thử và nghiệm thu sử dụng. 111.2.4. Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. 111.3. Tổng quan về hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành từ năm 2005 đến năm 2008 121.3.1. Vốn đầu tư qua các năm. 121.3.2. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành 141.3.2.1. Nguồn vốn của công ty. 141.3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của công ty. 151.3.3. Tình hình đầu tư phát triển của công ty theo nội dung. 161.3.3.1. Đầu tư vào tài sản cố định. 171.3.3.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 211.3.3.3. Đầu tư cho hoạt động marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường. 231.4. Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành giai đoạn 2005-2008. 261.4.1. Kết quả. 261.4.1.1. Về khối lượng vốn đầu tư. 261.4.1.2. Kết quả đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. 281.4.1.3. Kết quả đầu tư cho hoạt động marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường. 291.4.2.Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh: 291.4.2.1. Mức gia tăng doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2007-2009. 291.4.2.2. Một số công trình tiêu biểu: 311.4.2.3. Một số công hợp đồng tiêu biêu: 361.4.3. Hạn chế trong Đầu tư phát triển tại công ty. 371.4.3.1. Những khó khăn hạn chế. 371.4.3.2. Nguyên nhân. 40CHƯƠNG II: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ THÀNH 412.1 Định hướng phát triển của công ty. 412.1.1. Quan điểm phát triển và nguyên tắc phát triển của công ty. 412.1.2.Chiến lược phát triển. 411.1.2.1. Mục tiêu tổng quát. 411.1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 412.2. Phân tích SWOT hoạt động đầu tư phát triển Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hà Thành. 432.2.1. Điểm mạnh 432.2.2. Điểm yếu 432.2.3. Cơ hội 442.2.4. Thách thức 452.2.5. Mô hình SWOT 452.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành. 462.3.1. Giải pháp về vốn. 462.3.2. Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông vận tải. 492.3.3. Giải pháp đầu tư nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực. 512.4. Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường. 572.5. Giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới sự phát triển của công ty. 59KẾT LUẬN 60DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ THÀNH 2

1.1.Giới thiệu về công ty. 2

1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển. 3

1.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công Ty. 3

1.1.3.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. 5

1.1.3.1. V¨n phßng c«ng ty 5

1.1.3.2. Phßng KÕ to¸n - hµnh chÝnh. 5

1.1.3.3. Kªnh ph©n phèi. 6

1.1.3.4. Phßng Dù ¸n: 7

1.1.3.5. Phßng kÜ thuËt - l¾p ®Æt. 7

1.1.3.6. Phòng tư vấn thiết kế. 7

1.2. Thực trạng về quản lý hoạt động đầu tư tại công ty. 8

1.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 9

1.2.2. Công tác thẩm định dự án. 9

1.2.3. Giai đoạn thực hiện đầu tư. 9

1.2.3.1. Công tác thiết kế và lập dự toán thi công. 10

1.2.3.2. Công tác đấu thầu. 10

1.2.3.3. Công tác thi công xây lắp công trình. 11

1.2.3.4. Chạy thử và nghiệm thu sử dụng. 11

1.2.4. Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. 11

1.3. Tổng quan về hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành từ năm 2005 đến năm 2008 12

1.3.1. Vốn đầu tư qua các năm. 12

1.3.2. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành 14

1.3.2.1. Nguồn vốn của công ty. 14

1.3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của công ty. 15

1.3.3. Tình hình đầu tư phát triển của công ty theo nội dung. 16

1.3.3.1. Đầu tư vào tài sản cố định. 17

1.3.3.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 21

1.3.3.3. Đầu tư cho hoạt động marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường. 23

1.4. Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành giai đoạn 2005-2008. 26

1.4.1. Kết quả. 26

1.4.1.1. Về khối lượng vốn đầu tư. 26

1.4.1.2. Kết quả đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. 28

1.4.1.3. Kết quả đầu tư cho hoạt động marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường. 29

1.4.2.Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh: 29

1.4.2.1. Mức gia tăng doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2007-2009. 29

1.4.2.2. Một số công trình tiêu biểu: 31

1.4.2.3. Một số công hợp đồng tiêu biêu: 36

1.4.3. Hạn chế trong Đầu tư phát triển tại công ty. 37

1.4.3.1. Những khó khăn hạn chế. 37

1.4.3.2. Nguyên nhân. 40

CHƯƠNG II: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÀ THÀNH 41

2.1 Định hướng phát triển của công ty. 41

2.1.1. Quan điểm phát triển và nguyên tắc phát triển của công ty. 41

2.1.2.Chiến lược phát triển. 41

1.1.2.1. Mục tiêu tổng quát. 41

1.1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 41

2.2. Phân tích SWOT hoạt động đầu tư phát triển Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hà Thành. 43

2.2.1. Điểm mạnh 43

2.2.2. Điểm yếu 43

2.2.3. Cơ hội 44

2.2.4. Thách thức 45

2.2.5. Mô hình SWOT 45

2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành. 46

2.3.1. Giải pháp về vốn. 46

2.3.2. Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông vận tải. 49

2.3.3. Giải pháp đầu tư nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực. 51

2.4. Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường. 57

2.5. Giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới sự phát triển của công ty. 59

KẾT LUẬN 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY