Đề tài Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê

Lời nói đầu 1

Chương I 3

Vấn đề chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh 3

1.1. Khái niệm, bản chất hiệu quả sản xuất kinh doanh 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Bản chất: 4

1.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 5

1.3. Các chỉ tiêu áp dụng đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6

Chương II 10

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh 10

của mỏ than Mạo Khê 10

2.1. Đặt vấn đề 10

2.2. Một vài nét về doanh nghiệp 10

2.3. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Mỏ than Mạo Khê 11

2.3.1. Phân tích về việc sử dụng lao động 14

2.3.2. Phân tích về chi phí tiền lương và bảo hiểm 15

2.3.3. Phân tích về khả năng thanh toán 16

2.3.4. Phân tích chi phí quản lý và chi phí bán hàng 18

2.3.5. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua kết quả hoạt động của công ty trong ba năm (1997-1999) 19

2.3.6. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp (1997-1999) 20

2.3.7. Phân tích về hiệu quả sử dụng vốn và NSLĐ 22

2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỏ than Mạo Khê. 25

Chương III 26

Phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 26

3.1. Phương hướng phát triển của Mỏ than Mạo Khê trong năm tới. 26

3.1.1. Hoạt động kinh doanh 26

3.1.2. Công tác mở rộng thị trường tiêu thụ. 27

Tiếp tục đầu tư máy móc kỹ thuật mới, nâng cao năng suất lao động của công nhân để mở rộng thị trường kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 27

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 27

3.2.1. Biện pháp về mặt tổ chức 27

3.2.2. Biện pháp về quản trị chi phí sản xuất kinh doanh 28

3.2.3. Biện pháp về mặt tài chính 28

3.2.4. Biện pháp về cải tiến kỹ thuật trong công tác sản xuất 28

3.2.5. Biện pháp về đầu tư, mở rộng và khai thác thị trường 29

Kết luận chung 30

Tài liệu tham khảo 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY