Đề tài Công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông

Lời nói đầu 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 2

5. Kết cấu của đề tài 2

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 4

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 4

1.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực 4

1.1.1.1. Khái niệm tuyển mộ 4

1.1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển mộ 4

1.1.2. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực 4

1.1.2.1. Khái niệm tuyển chọn 4

1.1.2.2. Tầm quan trọng của tuyển chọn 5

1.1.3. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5

1.1.3.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5

1.1.3.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 7

1.1.3.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8

1.2. CÁC NGUỒN VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 10

1.2.1. Các nguồn và phương pháp tuyển dụng 10

1.2.1.1.Các nguồn tuyển mộ 10

a. Nguồn tuyển mộ từ bên trong 10

b. Nguồn tuyển mộ từ bên ngoài 10

1.2.1.2. Phương pháp tuyển mộ 10

1.2.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 12

1.2.2.1. Đào tạo trong công việc 12

1.2.2.2. Đào tạo ngoài công việc 14

1.3. QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 17

1.3.1. Quá trình tuyển mộ 17

1.3.1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ 17

a. Lập kế hoạch tuyển mộ 17

b. Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ 18

c. Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ 20

1.3.1.2. Tìm kiếm người xin việc 21

1.3.1.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ 23

1.3.1.4. Các giải pháp thay cho tuyển mộ 24

a. Làm thêm giờ 24

b. Hợp đồng thầu lại 24

c. Nhờ giúp tạm thời 25

d. Thuê lao động từ công ty cho thuê 25

1.3.2. Quá trình tuyển chọn 26

Bước 1 : Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 26

Bước 2 : Sàng lọc qua đơn xin việc 27

Bước 3 : Các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn 28

Bước 4 : Phỏng vấn tuyển chọn 31

Bước 5 : Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng viên 34

Bước 6 : Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp 35

Bước 7 : Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn 35

Bước 8 : Tham quan công việc 35

Bước 9 : Ra quyết định tuyển dụng 36

1.3.3. Trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 36

1.3.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 36

1.3.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo 38

1.3.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 38

1.3.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 38

1.3.3.5. Dự tính chi phí đào tạo 39

1.3.3.6. Lựa chọn giáo viên 39

1.3.3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 40

1.1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 40

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 42

2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 42

2.1.1. Tình hình chung của Công ty TNHH Phương Đông 42

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phương Đông 42

2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Phương Đông 44

a. Chức năng 44

b. Nhiệm vụ 46

2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 47

a. Cơ cấu tổ chức 47

b. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 48

c. Mối quan hệ công tác trong bộ máy của Công ty 49

d. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 49

2.1.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn vừa qua 50

2.1.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 52

2.1.2. Tổ chức và hoạt động của phòng Tổ chức – Hành chính 54

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính 54

a. Chức năng 54

b. Nhiệm vụ 54

2.1.2.2. Cơ cấu nhân sự trong phòng Tổ chức – Hành chính 55

2.1.2.3. Tình hình hoạt động của phòng Tổ chức – Hành chính 55

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 56

2.2.1. Thực trạng của công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Phương Đông 56

2.2.1.1.Tình hình biến động nhân sự của Công ty trong giai đoạn vừa qua 56

2.2.1.2. Thực trạng của công tác tuyển mộ tại Công ty TNHH Phương Đông 57

a. Nguồn tuyển mộ 57

b. Phương pháp tuyển mộ 58

c. Quá trình tuyển mộ 59

d. Kết quả của công tác tuyển mộ tại Công ty 62

2.2.1.3. Thực trạng công tác tuyển chọn tại Công ty TNHH Phương Đông 63

a. Cơ sở của việc tuyển chọn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông 63

b. Thực trạng của quá trình tuyển chọn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 64

c. Kết quả của công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Phương Đông 71

2.2.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 72

2.2.2.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông trong thời gian qua 72

2.2.2.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo và phát triển của Công ty TNHH Phương Đông 74

a. Việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 74

b. Xác định mục tiêu đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 76

c. Phân tích việc xác định đối tượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 78

d. Phân tích nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 79

e. Phân tích đội ngũ giáo viên giảng dạy của Công ty TNHH Phương Đông 83

f. Phân tích nguồn kinh phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 86

g. Phân tích thực trạng kết quả đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 89

2.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 96

2.3.1. Đánh giá kết quả công tác tuyển dụng của Công ty TNHH Phương Đông 96

a. Kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng của Công ty 96

b. Hạn chế trong công tác tuyển dụng của Công ty 97

c. Nguyên nhân 98

2.3.2. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 100

2.3.2.1. Kết quả đã đạt được 100

2.3.2.2. Ưu điểm của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông 101

2.3.3.3. Những tồn tại cần giải quyết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông 103

a. Công ty chưa xác định được chiến lược dài hạn trong tương lai 103

b. Việc xác định nhu cầu đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 104

c. Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 105

d. Việc sử dụng kinh phí đào tạo và tổ chức đánh giá thực hiện công tác đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông 106

e. Việc đánh giá chương trình đào tạo còn chưa khoa học và chưa thực sự rõ ràng, chưa có kế hoach đào tạo để sử dụng người lao động vào các vị trí cao hơn trong thời gian tới 107

CHƯƠNG 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 108

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 108

3.1.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008 108

3.1.2. Kế hoạch quản trị nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông trong năm 2008 108

3.1.3. Kế hoạch tuyển dụng của Công ty TNHH Phương Đông 109

3.1.4. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông năm 2008 110

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 111

3.2.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Phương Đông 111

a. Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể hơn trong từng vị trí công việc 112

b. Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Công ty 112

c. Kết hợp chặt chẽ với các công tác khác trong quản lý nhân sự 113

3.2.2. Các giải pháp nhằm hoàn thịên công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông 114

3.2.2.1. Xây dựng mục tiêu và giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung của công ty TNHH Phương Đông 114

3.2.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo của Côgn ty TNHH Phương Đông 120

a. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông 120

b. Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo tại công ty TNHH Phương Đông 125

c. Khai thác nguồn lực tài chính phục vụ cho công tác đào tạo một cách có hiệu quả 127

d. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện đào tạo 128

e. Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo sau khoá học của công ty TNHH Phương Đông 130

3.2.2.3. Các biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Phương Đông 131

KẾT LUẬN 135

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 136

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY