Đề tài Công tác tổ chức quản lý ngân sách cấp xã của xã Minh Tân huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây

Lời cảm ơn 1

Phần thứ nhất: Đặt vấn đề 2

Phần thứ hai: Nội dung nghiên cứu 6

I. Tình hình cơ bản của xã Minh Tân và cơ cấu tổ chức bộ máy của ban tài chính xã Minh Tân 6

1. Tình hình cơ bản của xã Minh Tân 6

1.1. Một số kết quả về tình hình vị trí địa lý, đất đai, dân số, VHXH của Minh Tân(MT) 6

1.2. Tình hình phát triển kinh tế trong 2 năm 2001, 2002 và ước thực hiện 2003 8

1.3. Phương hướng phát triển kinh tế của xã Minh Tân trong năm 2004 10

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và tình hình hoạt động của ban tài chính xã Minh Tân-huyện Phú Xuyên -tỉnh Hà Tây 11

2.1. Cơ cấu tổ chức của UBND xã Minh Tân 11

2.2. Cơ cấu tổ chức của ban tổ chức của xã Minh Tân. 13

2.3. Cơ sở vật chất của Ban tài chính xã Minh Tân. 16

II. Thực trạng công tác quản lýý ngân sách cấp xã ở xã Minh Tân - Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà Tây. 16

1. Chu trình quản lýý ngân sách xã Minh Tân tuân thủ các bước luật ngân sách đã quy định. 16

1.1. Khâu chuẩn bị của Ban tài chính cho công việc lập dự toán. 16

1.2. Lập dự toán ngân sách xã. 17

2. Tổ chức chấp hành dự toán ngân sách xã Minh Tân. 19

2.1. Tình hình tổ chức công tác quản lýý ngân sách cấp xã ở xã Minh Tân - Phú Xuyên - Hà Tây. 19

2.2. Nguồn thu, nhiệm vụ chi của Ngân sách xã. 20

2.3. Mô hình thực hiện thu ngân sách thu ngân sách xã Minh Tân. 21

2.4. Mô hình thực hiện chi ngân sách xã Minh Tân. 23

2.5. Mối quan hệ giữa ban tài chính xã với Kho vạc Nhà nước huyện và phòng thuế huyện. 25

III. Tình hình thực hiện thu chi ngân sách cấp xã - trên địa bàn xã Minh Tân năm 2002 - 2003. 26

1. Cơ cấu thu ngân sách - xã Minh Tân - năm 2002 - 2003. 26

1.1. Kết quả thu của xã Minh tân. 28

1.2. Kết quả thu tại xã Minh Tân - các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%). 33

2. Cơ cấu chi ngân sách của xã Minh Tân trong 2 năm 2002 - 2003. 37

2.1. Kết quả thực hiện chi ngân sách cấp xã tại mã Minh Tân trong 2 năm (2002 - 2003) các khoản chi thường xuyên. 39

2.2. Tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển. 42

3. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách. 46

4. Công tác kế toán. 46

5. Quyết toán ngân sách - xã Minh Tân. 50

6. Tổng hợp quyết toán thu - chi ngân sách xã Minh Tân năm 2002. 51

7. Kết luận 51

8. Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lýý ngân sách trên địa bàn xã Minh Tân - Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà Tây. 52

8.1. Về cơ sở lý luận. 52

8.2. Một số giải pháp. 52

Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị 56

I. Kết luận. 56

II. Đề nghị. 57

1. Đối với phòng tài chính huyện. 57

2. Đối với cấp xã. 57

3. Về phía Ban tài chính xã. 58

Tài liệu tham khảo 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY