Đề tài Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1

Lời nói đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 3

1.1. Các khái niệm cơ bản 3

1.1.1. Kế hoạch hoá 3

1.1.2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 3

1.2. Vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 4

1.2.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược nguồn nhân lực. 4

1.2.2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức. 5

1.2.3. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là cơ sở cho các hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5

1.2.4. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực nhằm điều hoà các hoạt động nguồn nhân lực. 5

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch hoá nguồn nhân lực 5

1.3.1. Loại sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức sẽ cung cấp cho xã hội và chiến lược của tổ chức 5

1.3.2. Tính không ổn định của môi trường 6

1.3.3. Độ dài thời gian của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 6

1.3.4. Loại thông tin và chất lượng của dự báo thông tin về kế hoạch hoá nguồn nhân lực 6

1.4. Cơ sở của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 7

1.4.1. Phân tích công việc 7

1.4.2.Quan hệ giữa kế hoạch hoá nguồn nhân lực và kế hoạch sản xuất kinh doanh 7

1.4.3. Đánh giá thực hiện công việc 9

1.4.4. Định mức lao động 10

1.5. Quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực 11

1.5.1. Dự đoán cầu nhân lực 11

1.5.1.1. Dự đoán cầu nhân lực ngắn hạn 11

1.5.1.2. Dự đoán cầu nhân lực dài hạn 13

1.5.2. Dự đoán cung nhân lực 17

1.5.2.1. Dự đoán cung nhân lực trong nội bộ tổ chức/Phân tích nhân lực hiện có của tổ chức 17

1.5.2.2. Dự đoán cung nhân lực từ bên ngoài 19

1.6. Cân đối cung và cầu nhân lực, các giải pháp khắc phục mất cân đối giữa cung và cầu 22

1.6.1. Cầu nhân lực lớn hơn cung nhân lực (thiếu lao động) 22

1.6.2. Cung nhân lực lớn hơn cầu nhân lực (thừa lao động) 23

1.6.3. Cầu nhân lực bằng cung nhân lực (cân đối) 25

Chương 2 : Tổng quan về công ty constrexim số 1 và đặc điểm nguồn nhân lực của công ty 26

2.1. Tổng quan về công ty 26

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Constrexim số 1 26

2.1.2. Các giai đoạn phát triển nổi bật của Công ty cổ phần Constrexim số 1 26

2.1.3. Mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Constrexim số 1 và Công ty mẹ Constrexim Holdings 27

2.1.3.1. Quan hệ giữa Công ty cổ phần Constrexim số 1 và Công ty mẹ Constrexim Holdings 27

2.1.3.2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Constrexim số 1 đối với Công ty mẹ 28

2.1.4. Mô hình tô chức bộ máy quản lý của Công ty 29

2.1.4.1. Đại Hội đồng cổ đông 30

2.1.4.2 . Hội đồng quản trị 30

2.1.4.3. Ban kiểm soát 30

2.1.4.4. Giám đốc công ty 31

2.1.4.5. Phó giám đốc 31

2.1.4.6. Phòng Tổ chức hành chính 31

2.1.4.7. Phòng kế hoạch kỹ thuật 32

2.1.4.8. Phòng tài chính kế toán 33

2.1.4.9. Các xí nghiệp sản xuất 33

2.1.5. Chức năng nhiệm vụ của công ty 34

2.1.6. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 36

2.1.6.1. Đặc thù của ngành xây dựng. 36

2.1.6.2. Những đặc điểm của sản xuất trong xây dựng 37

2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty cổ phần Constrexim số 1 38

2.2.1. Cơ cấu lao động công ty theo phòng ban, chức năng. 38

2.2.2. Cơ cấu ngành nghề được đào tạo của cán bộ quản lýnhân viên 39

Chương 3: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho công ty cổ phần constrexim số 1 41

3.1. Nguyên nhân và ý nghĩa của kế hoạch hoá nguồn nhân lực công ty. 41

3.1.1. Nguyên nhân: 41

3.1.2. Ý nghĩa 42

3.2. Xây dựng qui trình kế hoạch hoá NNL ở công ty cổ phần constrexim số 1 43

3.2.1 Xác định nhu cầu và dự báo nhu cầu. 44

3.2.2. Dự đoán cung nhân lực. 48

3.2.2.1. Cung nhân lực bên trong doanh nghiệp. Là dự đoán khả năng đáp ứng nhu cầu về nhân lực trên cơ sở phát triển lực lượng lao động hiện tại. 48

3.2.2.2. Cung nhân lực bên ngoài 50

3.2.3. Đề ra chính sách và kế hoạch( hay cân đối cung- cầu nhân lực) 50

3.2.3.1. Cầu nhân lực lớn hơn cung nhân lực (thiếu lao động) 51

3.2.3.2. Cung nhân lực lớn hơn cầu nhân lực (thừa lao động) 51

3.2.3.3. Cung nhân lực bằng cầu nhân lực (cân đối) 51

3.2.4. Thực hiện các chính sách 52

3.2.5. Kiểm tra và đánh giá: 52

3.3. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho công ty cổ phần Constrexim số 1 52

3.3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Constrexim số 1 52

3.3.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2003 , 2004 52

3.3.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 54

3.3.1.3. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2006 – 2007 56

3.3.2. Sự biến động về lao động của công ty từ năm 2003 trở lại đây 58

3.3.3. Dự báo nhu cầu lao động công ty cổ phần constrexim số 1 đến năm 2009 59

3.4. Các phương pháp thực hiện kế hoạch hoá nguồn nhân lực ở công ty. 62

Kết Luận 63

Tài liệu tham khảo 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY