Đề tài Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ - Xí nghiệp vật tư và vận tải

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1

1. Khái niệm lao động 1

2. Phân loại lao động: 1

3. Khái niệm tiền lương 2

4. Phân loại tiền lương 2

5. Vai trò của tiền lương 3

6. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương 3

7. Chứng từ và tài khoản sử dụng 4

II. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 4

1. Trả lương theo thời gian 4

1.1. Khái niệm 4

1.2. Cách tính 4

1.3. Ưu nhược điểm 5

2. Trả lương theo sản phẩm 5

2.1. Khái niệm 5

2.2. Cách tính trả lương theo sản phẩm 5

2.3. Ưu, nhược điểm 7

III. QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 7

1. Quỹ tiền lương 7

2. Các khoản trích theo lương 8

2.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) 8

2.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) 8

2.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 9

IV. HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TÍNH LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 9

1. Hạch toán lao động 9

2. Tính lương và các khoản BHXH, BHYT phải trả công nhân viên 10

V. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 11

1. Tài khoản sử dụng 11

2. Phương pháp kế toán tiền lương: 13

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI 15

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI 15

1. Quá trình hình thành và phát triển 15

2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ - xí nghiệp vật tư vận tải 15

3. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động công ty qua 2 năm gần đây 16

II. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI 17

1. Tổ chức bộ máy kế toán 17

2. Chế độ kế toán tại công ty 19

III. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI 20

1. Hình thức trả lương theo thời gian 20

2. Hạch toán lương theo khoán sản phẩm 23

3. Thủ tục trích BHXH, BHYT phải trả CNV 26

4. Phương pháp lập bảng lương, sổ lương 28

5. Hạch toán các khoản thu nhập của người lao động. 29

CHƯƠNG III: ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI 31

1. Những ưu điểm 31

1.1. Về lao động: 31

1.2 Về tiền lương và BHXH 31

2. Nhược điểm 31

3. Một số kiến nghị 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY