Đề tài Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2

I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại ảnh hưởng đến hạch toán lưu chuyển hàng hoá 2

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 2

2. Đặc điểm tính giá hàng hoá 2

II. Hạch toán chi tiết vật tư, hàng hoá 5

III. Hạch toán tổng hợp mua hàng hoá 5

1. Các phương pháp mua hàng hóa 5

2. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng 5

IV. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng 5

1. Các phương thức bán hàng 5

2. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá 5

V. Tổ chức hệ thống sổ tài khoản 6

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ VẬT TƯ BƯU ĐIỆN HÀ NỘI 7

I. Một số nét khái quát về công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội 7

1. Quá trình hình thành và phát triển 7

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 8

3. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 8

II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 8

1. Tổ chức bộ máy kế toán tài chính tại Công ty: 9

2.Tổ chức hệ thống sổ 9

III - Thực trạng hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư 11

1. Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư thiết bị hàng hoá 12

2 . Hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Dịch vụ Vật tư BĐHN 15

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ VẬT TƯ, BƯU ĐIỆN HÀ NỘI 24

I. Nhận xét thực trạng hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư, Bưu điện Hà Nội 24

1. Ưu điểm 24

2. Những mặt còn tồn tại: 26

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY