Đề tài Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ .1

I. Những vấn đề chung về tài sản cố định 1

1. Tài sản cố định và các yêu cầu về quản lý 1

2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định 2

2.1. Phân loại tài sản cố định . .2

2.2. Đánh giá tài sản cố định . .4

II. Tổ chức hạch toán tài sản cố định 6

1. Tổ chức chứng từ hạch toán tài sản cố định 6

1.1. Chứng từ sử dụng . 6

1.2. Quy trình luân chuyển chứng từ .6

2. Hạch toán chi tiết tài sản cố định 7

3. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định 8

3.1. Hạch toán biến động tài sản cố định 8

3.2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định .11

3.3. Hạch toán khấu hao tài sản cố định 12

3.4. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định 14

3.5. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp . .15

III. Những thay đổi trong quy định về tài sản cố định tại các chuẩn mực kế toán mới ban hành 17

1. Tiêu chuẩn ghi nhận và cách phân loại TSCĐ 17

2. Xác định nguyên giá tài sản cố định 18

3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định 19

3.1. Hạch toán biến động TSCĐ 19

3.2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định .21

IV. Các vấn đề về Tài sản cố định trong chuẩn mực kế toán quốc tế và chế độ kế toán một số nước 21

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế 21

2. Kế toán tài sản cố định trong hệ thống kế toán Pháp 22

V. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 23

1. Phân tích tình hình biến động tài sản cố định 23

2. Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định 24

3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 25

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ .26

I. Tổng quan về Công ty 26

1. Lịch sử hình thành và phát triển 26

1.1. Các giai đoạn phát triển của công ty .26

1.2. Các chỉ tiêu về tài chính và lao động trong Công ty .27

2. Bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh tại Công ty 28

2.1. Bộ máy quản lý Công ty .28

2.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh trong Công ty 29

3. Tổ chức công tác kế toán 30

3.1. Bộ máy kế toán .30

3.2. Vận dụng chế độ kế toán tại doanh nghiệp 31

II. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ 34

1. Đặc điểm về bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến công tác kế toán tài sản cố định 34

2. Đặc điểm, phân loại, đánh giá tài sản cố định 34

2.1. Đặc điểm tài sản cố định trong Công ty .34

2.2. Phân loại tài sản cố định 35

2.3. Đánh giá tài sản cố định 36

3. Hạch toán nghiệp vụ biến động tài sản cố định 37

3.1. Chứng từ kế toán 37

3.2. Hạch toán chi tiết tài sản cố định .48

3.3. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định 50

4. Hạch toán khấu hao tài sản cố định 52

4.1. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định .52

4.2. Chứng từ khấu hao tài sản cố định 53

4.3. Hạch toán chi tiết khấu hao tài sản cố định .55

4.4. Hạch toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định 55

4.5. Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến vốn khấu hao cơ bản .58

5. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định 61

5.1. Thủ tục và chứng từ kế toán .61

5.2. Hạch toán chi tiết sửa chữa tài sản cố định .63

5.3. Hạch toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định .65

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 66

6.1. Phân tích tình hình biến động tài sản cố định 66

6.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 67

PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ .69

I. Nhận xét chung 69

1. Ưu điểm 69

1.1. Tổ chức bộ máy và công tác kế toán nói chung 69

1.2. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định .70

2. Nhược điểm 71

II. Một số kiến nghị 73

1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ 73

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty 76

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY