Đề tài Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 2

Nội dung 3

I. Khái quát về CNH - HĐH 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Tác dụng của CNH- HĐH. 3

II. cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của quá trình CNH- HĐH: 4

2.1. Cơ sở lý luận: 4

2.2. Cơ sở thực tiễn: 8

III. Thực trạng của CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam . 10

3.1. Những kết quả đạt được của quá trình CNH- HĐH : 10

3.2. Những yếu kém và tồn tại của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta trong những năm đổi mới. 12

IV. Một số phương hướng và giải pháp thực hiện CNH- HĐH ở Việt Nam trong giai đoạn tới. 15

4.1. Hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN: 15

4.2. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong và ngoài nước: 16

4.3. Phát huy nhân tố con người. 17

4.4. Phát huy khoa học và công nghệ: 17

Kết Luận 19

Tài liệu tham khảo 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY