Đề tài Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HÓA DNNN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CỔ PHẦN HOÁ DNNN Ở VIỆT NAM. 31.1 Một số vấn đề lý luận về cổ phần hóa các DNNN ở Việt Nam. 31.1.1 Quan niệm về cổ phần hóa DNNN. 31.1.2 Nội dung cổ phần hóa. 41.2.2.1 Đối tượng cổ phần hóa. 41.2.2.2 Hình thức tiến hành cổ phần hóa. 51.2.2.3 Xác định giá trị doanh nghiệp. 51.2.2.4 Đối tượng mua cổ phần và cơ cấu phân chia cổ phần. 61.2 Doanh nghiệp nhà nước và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam. 71.2.1. Tình hình hoạt động của các DNNN ở Việt Nam hiện nay. 71.2.2 Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa DNNN. 8CHƯƠNG 2 : CỔ PHẦN HÓA DNNN Ở VIỆT NAM (TẠI TỔNG CÔNG TY BIA- RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI ) 10THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. 102.1 Tiến trình cổ phần hóa DNNN trong những năm vừa qua. 102.1.1 Giai đoạn thí điểm cổ phần hóa (từ 1992 đến 1996). 102.1.2 Giai đoạn mở rộng (từ 1996 đến 2002). 102.1.3 Giai đoạn bắt đầu cổ phần hóa (từ 6/2002 đến 11/2004). 112.1.4 Giai đoạn đẩy mạnh cổ phần hóa (từ 12/2004 đến nay). 122.2 Thực trạng cổ phần hóa DNNN và tình hình hoạt động của Tổng công ty bia- rượu- nước giảI khát Hà nội trong quá trình cổ phần hóa. 122.2.1 Thực trạng cổ phần hóa DNNN. 122.2.2 Tình hình cổ phần hóa Tổng công ty bia- rượu- nước giảI khát Hà nội( Habeco). 142.3 Đánh giá kết quả Cổ phần hóa DNNN. 162.3.1 Đảng và Nhà nước đã nhận thức được vai trò và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá một bộ phận DNNN: 162.3.2 Đảng và Nhà nước ta đã bước đầu quan tâm, chỉ đạo tiến trình CPH: 162.3.3 Nội dung CPH là đúng đắn, mục tiêu CPH đặt ra là cụ thể, mang tính khả thi; lợi ích mà CPH mang lại là cụ thể, khách quan và gắn với bản thân doanh nghiệp và người lao động 162.3.4 CPH đã thực sự nâng cao quyền làm chủ của người lao động trong Doanh nghiệp, gắn lợi ích của người lao động với lợi ích của Doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy người lao động sản xuất, có trách nhiệm với công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh. 172.3.5 Các nhà lãnh đạo DNNN và các cán bộ công nhân viên đã nhận thức được được lợi ích và sự cần thiết cổ phần hoá. 172.4 Những khó khăn cần được tháo gỡ . 172.4.1 Những hạn chế của công tác cổ phần hóa. 172.4.2 Những vấn đề hậu cổ phần hóa. 192.5 Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH DNNN ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giảI khát Hà nội. 202.5.1 Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH các DNNN. 202.5.2 Tăng cường hiệu quả hoạt động ngành Bia- Rượu- Nước giảI khát Việt nam nói chung và Tổng công ty Habeco nói riêng. 222.5.2.1 Quy hoạch phát triển sản phẩm và bố trí quy hoạch. 222.5.2.2 Nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư. 232.5.2.3 Hệ thông các giảI pháp và chính sách để thực hiện quy hoạch. 23KẾT LUẬN 26DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HÓA DNNN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CỔ PHẦN HOÁ DNNN Ở VIỆT NAM. 3

1.1 Một số vấn đề lý luận về cổ phần hóa các DNNN ở Việt Nam. 3

1.1.1 Quan niệm về cổ phần hóa DNNN. 3

1.1.2 Nội dung cổ phần hóa. 4

1.2.2.1 Đối tượng cổ phần hóa. 4

1.2.2.2 Hình thức tiến hành cổ phần hóa. 5

1.2.2.3 Xác định giá trị doanh nghiệp. 5

1.2.2.4 Đối tượng mua cổ phần và cơ cấu phân chia cổ phần. 6

1.2 Doanh nghiệp nhà nước và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam. 7

1.2.1. Tình hình hoạt động của các DNNN ở Việt Nam hiện nay. 7

1.2.2 Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa DNNN. 8

CHƯƠNG 2 : CỔ PHẦN HÓA DNNN Ở VIỆT NAM (TẠI TỔNG CÔNG TY BIA- RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI ) 10

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. 10

2.1 Tiến trình cổ phần hóa DNNN trong những năm vừa qua. 10

2.1.1 Giai đoạn thí điểm cổ phần hóa (từ 1992 đến 1996). 10

2.1.2 Giai đoạn mở rộng (từ 1996 đến 2002). 10

2.1.3 Giai đoạn bắt đầu cổ phần hóa (từ 6/2002 đến 11/2004). 11

2.1.4 Giai đoạn đẩy mạnh cổ phần hóa (từ 12/2004 đến nay). 12

2.2 Thực trạng cổ phần hóa DNNN và tình hình hoạt động của Tổng công ty bia- rượu- nước giảI khát Hà nội trong quá trình cổ phần hóa. 12

2.2.1 Thực trạng cổ phần hóa DNNN. 12

2.2.2 Tình hình cổ phần hóa Tổng công ty bia- rượu- nước giảI khát Hà nội( Habeco). 14

2.3 Đánh giá kết quả Cổ phần hóa DNNN. 16

2.3.1 Đảng và Nhà nước đã nhận thức được vai trò và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá một bộ phận DNNN: 16

2.3.2 Đảng và Nhà nước ta đã bước đầu quan tâm, chỉ đạo tiến trình CPH: 16

2.3.3 Nội dung CPH là đúng đắn, mục tiêu CPH đặt ra là cụ thể, mang tính khả thi; lợi ích mà CPH mang lại là cụ thể, khách quan và gắn với bản thân doanh nghiệp và người lao động 16

2.3.4 CPH đã thực sự nâng cao quyền làm chủ của người lao động trong Doanh nghiệp, gắn lợi ích của người lao động với lợi ích của Doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy người lao động sản xuất, có trách nhiệm với công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh. 17

2.3.5 Các nhà lãnh đạo DNNN và các cán bộ công nhân viên đã nhận thức được được lợi ích và sự cần thiết cổ phần hoá. 17

2.4 Những khó khăn cần được tháo gỡ . 17

2.4.1 Những hạn chế của công tác cổ phần hóa. 17

2.4.2 Những vấn đề hậu cổ phần hóa. 19

2.5 Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH DNNN ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giảI khát Hà nội. 20

2.5.1 Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH các DNNN. 20

2.5.2 Tăng cường hiệu quả hoạt động ngành Bia- Rượu- Nước giảI khát Việt nam nói chung và Tổng công ty Habeco nói riêng. 22

2.5.2.1 Quy hoạch phát triển sản phẩm và bố trí quy hoạch. 22

2.5.2.2 Nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư. 23

2.5.2.3 Hệ thông các giảI pháp và chính sách để thực hiện quy hoạch. 23

KẾT LUẬN 26

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY