Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình phát triển ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUYỂN

DỊCH CƠ CẤU NGÀNH TRONG NỀN KINH TẾ 2

1.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ. 2

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản. 2

1.1.2 Vai trò của chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế. 5

1.1.3 Lý luận về mối liên hệ giũa chuyển dịch cơ cấu và quá trình phát triển

nền kinh tế. 8

1.2 CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ TRONG CÁC LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN. 9

1.2.1. Lý thuyết phân kỳ phát triển kinh tế. 9

1.2.2. Lý thuyết nhị nguyên: 11

1.2.3. Lý thuyết phát triển cân đối liên ngành. 13

1.2.4. Lý thuyết phát triển cơ cấu ngành không cân đối hay

"các cực tăng trưởng". 15

1.2.5. Lý thuyết phát triển theo mô hình "đàn nhạn bay". 16

1.3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI. 19

1.3.1 Nhật bản. 19

1.3.2. Hàn Quốc. 20

1.3.3. Trung Quốc. 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 23

2.1. THỰC TRẠNG CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

TỪ 1986 ĐẾN NAY. 23

2.1.1. Giai đoạn 1986-1990. 23

2.1.2. Giai đoạn 1991 đến nay. 24

2.2. THÀNH TỰU VÀ NGUYÊN NHÂN 26

2.2.1. Thành tựu. 26

2.2.2. Nguyên nhân. 29

2.3. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN. 29

2.3.1. Những tồn tại. 29

2.3.2. Nguyên nhân. 31

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM 32

3.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

KINH TẾ NGÀNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM. 32

3.1.1. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành phải tiến tới một cơ cấu hợp lý, đó là một cơ cấu đa ngành, trong đó hình thành các ngành

trọng điểm mũi nhọn. 32

3.1.2. Kết hợp tối ưu giá cơ cấu ngành với cơ cấu vùng lãnh thổ

và cơ cấu thành phần kinh tế: 33

3.1.3. Hình thành và phát triển các ngành trọng điểm và mũi nhọn trong

quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 33

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 34

3.2.1. Cần lựa chọn mô hình phát triển hợp lý, nâng cao chất lượng

các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành. 34

3.2.2. Phát triển mạnh mẽ thị trường. 35

3.2.3. Đầu tư, chuyển dịch cơ cấu đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư. 35

3.2.4. Đổi mới và phát triển công nghệ. 35

3.2.5. Về cơ sở hạ tầng: 35

3.2.6. Về chính sách vĩ mô: 35

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY