Đề tài Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác động của nó đến thương mại Trung Quốc và thương mại thế giới

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tỷ giỏ 1

1.1 Những vấn đề lý luận chung về tỷ giá 2

1.1.1. Khái niệm về tỷ giá hối đoái 2

1.1.2 Phân loại tỷ giá hối đoái 3

1.1.2.1 Căn cứ vào phương tiện chuyển ngoại hối 3

1.1.2.2 căn cứ vào phương tiện thanh toán quốc tế 3

1.1.2.3. Căn cứ vào thời điểm mua bán ngoại hối: 4

1.1.2.4. Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng 4

1.1.2.5. Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối 4

1.1.3. Cách xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo 5

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến động của tỷ giá hối đoái 6

1.1.4.1. Mức chờnh lệch tỷ lệ lạm phỏt giữa cỏc quốc gia 6

1.1.4.2 Mức độ tăng hay giảm thu nhập quốc dân của các nứơc 7

1.1.4.3. Mức chờnh lệch lói suất giữa cỏc quốc gia 8

1.1.4.4 Những dự đoán về tỷ giá hối đoái 9

1.1.4.5. Sự can thiệp của chớnh phủ 10

1.1.5 Các chế độ tỷ giá hối đoái 11

1.1.5.1 Chế độ bản vị vàng 11

1.1.5.2 Chế độ tỷ giá cố định BrettonWoods 11

1.1.5.3. Chế độ tỷ giá thả nổi 12

1.1.6 Tác động của tỷ giá hối đoái đến các quan hệ kinh tế quốc tế 13

1.1.6.1 Tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động đầu tư quốc tế 13

1.1.6.2 Tác động đến thương mại quốc tế 14

1.1.7 Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái 14

1.1.7.1 Chớnh sỏch chiết khấu 14

1.1.7.2. Chính sách hối đoái ( chính sách thị trường mở) 14

1.1.7.3. Quỹ dự trữ bỡnh ổn hối đoái 15

1.1.7.4. Phỏ giỏ tiền tệ ( Devaluation) 15

1.1.7.5. Nõng giỏ tiền tệ ( Revaluation) 16

1.2. Tác động của tỷ giá hối đoái đến thương mại 16

CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HIỆN TẠI CỦA TRUNG QUỐC 18

2.1. Nội dung của chớnh sỏch tỷ giỏ hiện tại của Trung Quốc 18

2.2. Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc tới thương mại của Trung Quốc và thế giới 21

2.2.1. Đối với thương mại của Trung Quốc 21

2.2.2. Tác động của chính sách tỷ giá của Trung Quốc tới thương mại của thế giới 24

CHƯƠNG 3: TRIỂN VỌNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA TRUNG QUỐC VÀ TÁC ĐỘNG CÓ THỂ CÓ CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM 27

3.1. Triển vọng thay đổi chính sách tỷ giá của Trung Quốc 27

3.2. Tác động của chính sách tỷ giá của Trung Quốc đến hoạt động thương mại của Việt Nam. 30

3.2.1. Tác động của chính sách tỷ giá hiện tại của Trung Quốc đến hoạt động thương mại của Việt Nam 30

3.2.2Tác động của sự thay đổi chính sách tỷ giá trong tương lai của Trung Quốc đến thương mại Việt Nam 32

3.3 Một số kiến nghị 33

KẾT LUẬN 35

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY