Đề tài Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

Chương 1 Cơ sở lý luận về chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán 3

I. Tổng quan về cổ tức và chính sách cổ tức của các công ty niêm yết 3

1. Cổ tức 3

2. Khái niệm chính sách cổ tức 5

3. Một số mố hình nghiên cứu chính sách cổ tức 6

3.1 Mô hình xác định các phương thức chi trả cổ tức 6

3.2 Hai mô hình chính sách cổ tức cơ bản 6

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chon chính sách cổ tức của công ty 8

1. Nhóm các yếu tố nội bộ 8

1.1. Chu kì sống của ngành và các cơ hội đầu tư 8

1.2. Khả năng thâm nhập thị trường vốn 9

1.3. Khả năng thanh toán cổ tức bằng tiền mặt 10

1.4. Quyền kiểm soát công ty 10

1.5. Chính sách nhân viên 11

2. Nhóm các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài 12

2.1. Chi phí phát hành trên thị trường vốn 12

2.2. Tâm lý người đầu tư 12

2.3. Thuế thu nhập từ cổ tức 13

2.4. Nội dung thông tin của các thông báo về cổ tức 13

2.5. Quy định pháp lý và thông lệ 14

Chương II Thực trạng chính sách cổ tức của một số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 16

I. Tổng quan về các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 16

1. Số lượng và cơ cấu của các công ty niêm yết trên TTCK VN 16

2. Tình hình hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 17

II. Thực trạng chính sách cổ tức của một số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 18

1. Nhóm ngành chế biến thuỷ sản 18

2. Nhóm ngành bưu chính viễn thông 21

3. Nhóm ngành kho vận và giao nhận ngoại thương 24

4. Nhóm ngành công nghiệp xây dựng 25

III. Đánh giá về chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 28

1. Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của công ty niêm yết 28

1.1. Các nhân tố khách quan 28

1.2. Các nhân tố chủ quan 31

2. Những điểm đạt được của chính sách cổ tức 33

3. Một số hạn chế trong chính sách cổ tức của các công ty niêm yết 34

3.1. Mức chi trả cổ tức bằng tiền duy trì ở mức cao 34

3.2. Trích lập và chi quỹ khen thưởng phúc lợi chủ yếu bằng tiền mặt 36

3.3 Hình thức chi trả cổ tức chưa đa dạng 37

4. Nguyên nhân 38

4.1 Nguyên nhân khách quan 38

4.2 Nguyên nhân chủ quan 39

Chương III Giải pháp hoàn thiện chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 40

1. Hoàn thiện hệ thống căn cứ để xây dựng chính sách cổ tức 40

1.1. Quy định pháp lý 40

1.2. Sự ưa thích của người đầu tư 40

1.3. Thuế thu nhập 42

1.4. Cơ hội đầu tư 42

1.5. Sự ổn định về lợi nhuận của công ty 43

2. Hoàn thiện mục tiêu chính sách cổ tức 44

2.1 Duy trì mức trả cổ tức ổn định hang năm 44

2.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu 44

3. Đa dạng hoạ các hình thức chi trả cổ tức 45

KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY