Đề tài Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn tại Công ty trách nhiện hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hoà

Mở đầu 4

Chương I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

1. Khái quát về hợp đồng đại lý . .5

1.1 Vai trò của hợp đồng trong nền kinh tế thị trường .5

1.2 Quá trình phát triển của pháp luật về hợp đồng đại lý . . .6

1.3 Khái quát về đại lý thương mại .9

1.4 Những điểm mới về hợp đồng đại lý trong luật thương mại .10

2. Giao kết hợp đồng đại lý . .11

2.1 Nguyên tắc giao kết hợp đồng đại lý .11

2.2 Chủ thể giao kết hợp đồng đại lý .12

2.3 Nội dung giao kết hợp đồng đại lý .12

2.4 Hình thức giao kết hợp đồng đại lý . .13

2.5 Trình tự thủ tục giao kết hợp đồng đại lý .14

3. Thực hiện hợp đồng đại lý . . 15

3.1 Nguyên tắc thực hiện hợp đồng đại lý .15

3.2 Các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng đại lý .15

4. Sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng đại lý . .16

5. Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng.17

6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng đại lý . . 18

6.1 Giải quyết bằng thương lượng .18

6.2 Giải quyết bằng hoà giải 18

6.3 Giải quyết bằng trọng tài .19

6.4 Giải quyết bằng toà án .21

CHƯƠNG II

THỰC TIỄN GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUÂN HOÀ

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Xuân hoà . . .25

1.1 Giới thiệu chung về công ty Xuân Hoà .25

1.2 Khái quát lịch sử phát triển của Công ty .26

3. Tổ chức bộ máy tại Công ty . .29

3.1 Cơ cấu tổ chức.29

3.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty . .29

3.3 Phạm vi hoạt động của Công ty Xuân Hoà . . 33

4. Tình hình nhân sự và lao động tại Công ty . .33

4.1 Phân loại lao động . 34

4.2 Chế độ tiền lương .34

4.3 Chế độ BHXH,BHYT,KPCĐ 35

4.4 Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi . .35

4.5 Hình thức kỷ luật lao động .36

4.6 Tranh chấp lao động và tình hình giải quyết tranh chấp . .37

5. Một vài nét chính về việc thực hiện pháp luật và nghĩa vụ

của Công ty .37

5.1 Việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá . . 37

5.2 Việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả . 38

5.3 Việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước 38

5.4. Việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội 39

6. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và mục tiêu của Công ty . 39

II QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY

1. Khái quát về hoạt động đại lý của Công ty Xuân Hòa . 42

2. Những nội dung cơ bản trong giao kết hợp đồng đại lý của Công ty 49

2.1 Chủ thể giao kết . 49

2.2 Nguyên tắc, căn cứ giao kết hợp đồng .51

2.3 Nội dung giao kết hợp đồng . 51

2.4 Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm .56

3. Thực tế thực hiện các điều khoản về hợp đồng đại lý đại tại Công ty.58

3.1 Thực hiện các điều khoản về số lượng, chủng loại . .58

3.2 Thực hiện các điều khoản về trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên.59

3.3 Thực hiện các điều khoản về thanh toán tiền hàng . .60

3.4 Thực hiện các điều khoản về thời hạn và phụ lục hợp đồng .60

3.5 Thực hiện các điều khoản khác trong hợp đồng . .61

CHƯƠNG III KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn bất cập trong hoạt động đại lý của Công ty. .62

1.1 Do có sự thay đổi các quy định pháp luật về hoạt động đại lý .62

1.2 Do các nguyên nhân chủ quan từ phía Công ty .63

1.3 Do các nguyên nhân khác . 65

2. Kiến nghị . 66

2.1 Kiến nghị về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật . 66

2.2 Kiến nghị về việc hoàn thiện chế độ hợp đồng nói chung . .68

2.3 Kiến nghị về việc hoàn thiện chế độ hợp đồng đại lý . . 69

2.4 Kiến nghị đối với Công ty Xuân Hoà . . 71

2.5 Kiến nghị đối với đại lý . . .74

Kết luận .75

Danh mục tài liệu tham khảo .76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY