Đề tài Chế độ pháp lý và thực tiễn về việc ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC KÝ KẾT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 2

I. Lý luận chung về hợp đồng tín dụng 2

1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng tín dụng 2

1.1. Khái niệm hợp đồng tín dụng 2

1.2. Đặc điểm của hợp đồng tín dụng 2

1.2.1. Về chủ thể hợp đồng tín dụng 3

1.2.2. Đối tượng của hợp đồng tín dụng 3

1.2.3. Hợp đồng tín dụng vốn chứa đựng nguy cơ rủi ro rất lớn cho quyền lợi của bên cho vay 3

1.2.4. Về cơ chế thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tín dụng 4

1.2.5. Hợp đồng tín dụng là hợp đồng luôn nhằm mục đích thu lợi nhuận 4

1.2.6. Hợp đồng tín dụng chỉ được ký kết dưới hình thức văn bản 5

1.2.7. Hợp đồng tín dụng ngân hàng là hợp đồng ưng thuận 5

1.3. Phân loại 5

1.3.1. Căn cứ vào tính chất và mức độ an toàn của khách vay hợp đồng tín dụng 5

1.3.2. Căn cứ vào bản chất hợp đồng có thể chia thành 6

1.3.3. Căn cứ vào thời hạn cho vay có thể chia thành 6

2. Nội dung của hợp đồng tín dụng 6

2.1. Điều kiện vay 7

2.2. Mục đích sử dụng vốn vay 7

2.3. Phương thức thanh toán tiền vay 8

2.4. Điều khoản về đối tượng hợp đồng 8

2.5. Thời hạn vay 8

2.6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng 8

3. Hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tín dụng 8

3.1. Hình thức 8

3.2. Thời điểm có hiệu lực 9

3.2.1. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tín dụng 9

3.2.2. Thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng tín dụng 11

3.2.3. Sự vô hiệu của hợp đồng tín dụng và các hậu quả pháp lý của sự vô hiệu 11

4. Hợp đồng tín dụng ngoại tệ 12

II. Chế độ pháp lý về giao kết và thực hiện hợp đồng tín dụng 13

1. Giao kết hợp đồng tín dụng 13

1.1. Nguyên tắc giao kết 13

1.1.1. Hợp đồng tín dụng là loại hợp đồng dân sự nên các bên khi giao kết phải tuân thủ các nguyên tắc sau 13

1.1.2. Hợp đồng tín dụng là hợp đồng kinh tế nên các bên khi giao kết phải tuân thủ các nguyên tắc sau 14

1.1.3. Hợp đồng tín dụng là loại hợp đồng đặc biệt 15

1.2. Trình tự giao kết hợp đồng tín dụng 16

1.2.1. Đề nghị giao kết 16

1.2.2. Hồ sơ vay vốn 17

1.2.3. Thẩm định hồ sơ tín dụng 18

1.2.4. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng tín dụng 19

2. Thực hiện hợp đồng tín dụng 19

2.1. Nguyên tắc thực hiện 20

2.2. Quy trình thực hiện 21

2.2.1. Kiểm tra, giám sát khoản vay 22

2.2.2.Xử lý rủi ro của các khoản vay có vấn đề 22

2.2.3. Thanh lý hợp đồng tín dụng 22

2.2.4. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng 23

3. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng tín dụng và việc giải quyết tranh chấp 24

3.1. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng tín dụng 24

3.2. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng 25

3.2.1. Hình thức thương lượng 28

3.2.2. Tại trọng tài thương mại 28

3.3. Tại toà án 28

CHƯƠNG II: 29

THỰC TRẠNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No& PTNT LÁNG HẠ 29

I. VÀI NÉT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ 29

1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng No&PTNT Láng Hạ 29

2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 30

2.1. Tình hình chung về lao động của chi nhánh 30

2.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 31

2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh 32

2.2.2 Nhiệm vụ cơ bản của các phòng, tổ thuộc chi nhánh 33

3. Những kết quả chi nhánh đã đạt được 38

3.1. Công tác nguồn vốn 38

3.2. Công tác tín dụng 39

II. THỰC TIỄN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH LÁNG HẠ 40

1. Mục đích, yêu cầu về hợp đồng tín dụng tại chi nhánh 40

1.1. Mục đích 40

1.2. Các yêu cầu 41

2. Ví dụ về hợp đồng tín dụng 41

3. Thực tiễn ký kết hợp đồng tín dụng 46

3.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và lập hồ sơ vay vốn 46

3.2. Lập báo cáo thẩm định cho vay 47

3.3. Ký kết hợp đồng tín dụng 47

3.4. Ví dụ:Báo cáo thẩm định đề nghị vay vốn 47

4. Thực tiễn thực hiện hợp đồng tín dụng tại chi nhánh 50

4.1. Quy trình thực hiện hợp đồng tín dụng 50

4.1.1. Quy trình giải ngân 50

4.1.2. Kiểm tra, giám sát khoản vay 50

4.1.3. Thu nợ lãi và gốc, xử lý những tài sản 51

4.1.4. Thanh lý hợp đồng tín dụng 52

4.2. Quá trình sửa đổi điều chỉnh hợp đồng tín dụng 52

4.3. Phương thức giải quyết vướng mắc tranh chấp phát sinh hợp đồng tín dụng 52

CHƯƠNG III: 55

CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 55

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 55

II. CÁC GIẢI PHÁP 61

1. Công tác nguồn vốn 62

2. Công tác tín dụng 63

3. Công tác thanh toán quốc tế 65

4. Về nghiệp vụ kế toán ngân quỹ 66

5. Về công tác tổ chức cán bộ và đào tạo 66

6. Về công tác kiểm tra, kiểm soát 67

7. Về công tác tiếp thị thông tin tuyên truyền 67

8. Thực hiện chiến lược khách hàng 68

III. KIẾN NGHỊ 69

1. Đối với cơ quan Nhà nước 69

2. Đối với Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam 72

3. Đối với Ngân hàng Nhà nước 73

4. Đối với chi nhánh 74

5. Đối với khách hàng vay 78

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 82

- No& PTNT: nông nghiệp phát triển nông thôn. 83

- NHNN: ngân hàng Nhà nước. 83

- NHNo: ngân hàng nông nghiệp 83

- DNo: doanh nghiệp 83

- TH: thực hiện 83

- KH: kế hoạch 83

- Đ: đồng 83

- NDT: nhân dân tệ 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY