Đề tài Chế độ pháp lý nhằm quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHUNG NHẰM 3

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 3

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 3

1.1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng 3

1.1.1.1. Khái niệm về hoạt động Tín dụng Ngân hàng 3

1.1.1.2. Khái niệm và phân loại tín dụng 3

1.1.2. Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng 5

1.1.2.1. Khái niệm, phân loại rủi ro tín dụng 5

1.1.2.2. Tác động của rủi ro tín dụng: 6

1.1.2.3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 7

1.1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 8

1.1.2.4.1. Nguyên nhân thuộc về ngân hàng: 8

1.1.2.4.2. Nguyên nhân thuộc về người vay: 10

1.1.2.4.3. Nguyên nhân khác: 10

1.1.2.5. Nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng 11

1.1.2.5.1. Chính sách và quy trình tín dụng: 12

1.1.2.5.2. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng: 12

1.1.2.5.3. Tổ chức quản lý tín dụng và rủi ro tín dụng 13

1.1.2.5.4. Nhân tố công nghệ 13

1.2. PHÁP LUẬT VIỆT NAM NHẰM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG: 14

1.2.1. Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng: 14

1.2.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật quy định 14

1.3. MỘT SỐ MÔ HÌNH LƯỢNG HOÁ RỦI RO TÍN DỤNG 16

1.3.1. Mô hình điểm số Z 17

1.3.2. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng 18

CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 19

NHẰM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI 19

CHI NHÁNH NHNo&PTNT LÁNG HẠ 19

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT LÁNG HẠ 19

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 19

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý: 21

2.1.2.1. Bộ máy lãnh đạo: 22

2.1.2.2. Các phòng, tổ chuyên môn nghiệp vụ: 22

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ 24

2.1.3.1. Chức năng 24

2.1.3.2. Nhiệm vụ 24

2.1.4. Các nguồn lực 26

2.1.4.1 Nguồn lực về lao động 26

2.1.4.2. Nguồn vốn 27

2.1.4.3 Công nghệ 28

2.2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 28

2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ năm 2006 28

2.2.1.1. Nguồn vốn 29

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn trong năm 2006 30

2.2.1.2. Hoạt động tín dụng 30

2.2.1.3. Hoạt động kinh doanh đối ngoại 31

2.2.1.4. Hoạt động phát triển dịch vụ ngân hàng 31

2.2.2. Tình hình hoạt động Tín dụng tại NHNo&PTNT Láng Hạ trong những năm qua 32

Bảng 2.2. Tình hình hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ qua các năm 2003, 2004, 2005, 2006 33

2.2.3. Đánh giá rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 35

2.2.3.1. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng chi nhánh Láng Hạ thường gặp 35

2.2.3.1.1. Rủi ro tín dụng 36

2.2.3.1.2. Rủi ro hối đoái 36

2.2.3.1.3. Rủi ro lãi suất 37

2.2.3.1.4. Rủi ro thanh khoản 38

2.2.3.1.5. Rủi ro hoạt động ngoại bảng 38

2.2.3.1.6. Rủi ro công nghệ 39

2.2.3.1.7. Rủi ro quốc gia và rủi ro khác 39

2.2.3.2. Những kết quả đạt được 40

2.3.2. Những điểm yếu và nguyên nhân 41

2.3.2.1. Những điểm yếu 41

2.3.2.2. Nguyên nhân 42

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC RỦI RO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ 45

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ TRONG NĂM TỚI: 45

Bảng 3.1. Phân loại nợ quá hạn theo loại tiền năm 2006 46

Bảng 3.2. Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn cho vay năm 2006 46

3.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT LÁNG HẠ 47

3.2.1. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 47

3.2.2. Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay 47

3.2.3. Xây dựng hệ thống phân loại và xếp hạng khách hàng tự động: 49

3.2.4. Coi trọng nhưng không quá ỷ lại vào tài sản đảm bảo 49

3.2.5. Định kỳ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định mới 50

3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập 51

3.2.7. Đa dạng hoá danh mục cho vay: 52

3.2.8. Thiết lập bộ phận nghiên cứu, phân tích, dự báo diễn biến nền kinh tế 52

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 53

3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 53

3.2.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 54

3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước 57

3.3.4 Kiến nghị với Chi nhánh Láng Hạ 59

Kết Luận 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

A. Các văn bản pháp luật: 62

B. Các tài liệu khác: 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY